تفاهمنامه های ملی:

شماره اسم نهاد
1 لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان
2 وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان
3 ریاست عمومی امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان
4 نظارت امور مالی – دافغانستان بانک
5 ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری
6 ریاست عمومی گمرکات
7 ریاست عمومی عوایدگزارش سالانه 2018
گزارش سالانه 2017