دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2017
FATF Reccomandations
Annaul Report 2016


تفاهمنامه های ملی:


شماره اسم نهاد
1 لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان
2 وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان
3 ریاست عمومی امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان
4 مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر
5 ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری
6 ریاست عمومی گمرکات
7 ریاست عمومی عواید

back to top