اشتراک رئیس کُل د افغانستان بانک در جلسۀ عمومی گروه اقدامات مالی بین المللی (FATF) و امضای تفاهم نامۀ همکاری بین واحد استخبارات مالی افغانستان و واحد مبارزه با پول شویی (استخبارات مالی) کشور تایوان

محترم خلیل صدیق رئیس کُل دافغانستان بانک و محترم نثاراحمد یوسفزی آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان در جلسۀ عمومی گروه اقدامات مالی بین المللی(FATF) که در شهر پاریس کشور فرانسه تدویر یافته بود اشتراک نموده گزارش اجراآت انجام شده در مورد مبارزه با پول شویی ، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی را به آن سازمان ارائه نمودند. از آنجائیکه پلان عملیاتی (Action Plan) گروه متذکره تکمیل گردیده است، دافغانستان بانک از اعضای کمیتۀ همکاری های بین المللی سازمان متذکره تقاضا نمود که در مورد خارج کردن افغانستان از لست (تحت ارزیابی) باید تجدید نظر صورت گیرد.

گروه متذکره اجراآت انجام شدۀ افغانستان را در مورد تطبیق سفارشات آن گروه مشخصاً در مورد صدور قرار انجماد متحد المال (Standing Freezing Order) که از طرف ادارۀ محترم لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان در مساعی مشترک با دفتر محترم شورای امنیت ملی افغانستان و مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی دافغانستان بانک طی مراحل گردیده است قدردانی نموده و آن را یک اقدام مؤثر و بی سابقه دانست. مطابق به پروسیجر کاری آن سازمان، قبل از خارج نمودن افغانستان از لست خاکستری، هیأت آن سازمان باید به افغانستان آمده و از تطبیق سفارشات اطمینان حاصل نماید، بدینوسیله به هیأت دافغانستان بانک تجویز نمودند تا در قسمت شناسائی، رد یابی و انجماد دارایی های اشخاص حُکمی و حقیقی مندرج لست های تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد (1267 – 1988) مشخصاً آگاه ساختن مؤسسات مالی و ادارات مربوط سفارشات ارائه شده را تطبیق نماید. اعضای سازمان متذکره ابراز نمودند که افغانستان در مرحلۀ نتیجۀ گیری قرار گرفته و خواستند تا گزارش موارد فوق الذکر به منظور تصمیم گیری در مورد اعزام هیأت به افغانستان به جلسۀ بعدی ارائه گردد.

ضمناً بنابر نیازمندی واحد های استخبارات مالی کشور تایوان و کشور افغانستان، محترمان هریک نثاراحمد یوسفزی آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان و محترم گلبرت لیی مدیر واحد استخبارات مالی کشور تایوان، تفاهم نامۀ همکاری های دوجانبه را به منظور شریک ساختن اطلاعات مالی امضاء نمودند.

قابل یاد آوری است که مبتنی به مادۀ 31 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) می تواند براساس موافقت نامه های متقابل معلومات استخبارات مالی را عند الزوم و یا عند الاقتضاء به ادارات مماثل خارجی که وظایف مشابه را ایفاء می نماید و تابع مکلفیت های مشابه در زمینه حفظ محرمیت باشند، شریک سازد. براساس حُکم مادۀ فوق الذکر، واحد استخبارات مالی افغانستان می تواند به درخواست واحد استخبارات مالی دولت خارجی یا سایر مراجع ذیصلاح خارجی معلومات و راپور معاملات مشکوک پاسخ ارائه و یا معلومات مطالبه نماید.

براساس تفاهم نامه امضاء شده، طرفین می توانند معلومات استخبارات مالی را با هم شریک ساخته و در امر مبارزه با پول شویی ، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی در کشور های مربوطه مفید واقع گردند.

FATF Plenary in Paris-France Memorandum with AMLD-Taiwan
گزارش سالانه 2018
گزارش سالانه 2017