برنامه آموزشی در مورد کنترول و راپوردهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی

مکان: اکادمی گمرکات و مالیات
زمان: 10 اسد 1397 (1st August 2018)

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان مبتنی بر حکم ماده 12 مقررۀ کنترول و راپور دهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی و تقاضا ریاست محترم عمومی گمرکات برنامه آموزشی یک روزه را به منظور آگاهی دهی و ظرفیت سازی کارمندان گمرکات از قوانین و مقررات مربوطه، شیوه های پول شویی و تطبیق مؤثر مقرره مقررۀ کنترول و راپور دهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی برای 55 تن از کارمندان بخش های کنترول و راپور دهی انتقالات اسعار سرحدی، بنادر زمینی و هوایی گمرکات در مقر اکادمی گمرکات و مالیات وزارت محترم مالیه به تاریخ 10 اسد 1397 تدویر نمود.

در نخست برنامه توسط محترمان خیبر الله "منصف" معاون مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان و ایمل "عمری" آمر اکادمی گمرکات و مالیات آغاز و ضمن افتتاح در مورد اهمیت برنامه برای کارمندان گمرکات توضیحات مفصل ارائه گردید. متعاقباً مواد برنامه آموزشی در مورد معرفی وظایف و مسئولیت های مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی، پول شویی چیست و چگونه اتفاق می اُفتد، توضیح تخنیکی قانون و مقرره مربوطه، معرفی و شیوه های گزارشدهی در سیستم اسیکودا، روش بهتر درج فورم های اظهار نامه های اسعار توسط مسافرین در میادین و سرحدات، احصائیه قضایای پول شویی انتقالات اسعار سرحدی توسط محترمان محمد فهیم "ستاری" مدیر ارشد تطابق و پیروی از قوانین مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان و محترم مجیب الرحمن"محمدخیل" متخصص سیستم اسیکودا ریاست عمومی گمرکات ارائه گردید.

در جریان برنامه سوالات از جانب اشتراک کنندگان برنامه مطرح گردید که توسط ارائه کننده گان برنامه به سوالات ایشان جوابات قناعت بخش ارائه گردید. همچنان در اخیر برنامه جهت فهم بهتر کارمندان مذکور قضیه موردی از قضایای پول شویی انتقالات اسعار سرحدی نیز عملاً کار شد.

گزارش سالانه 2018
گزارش سالانه 2017