برنامه آموزشی در مورد گزارش دهی معاملات مشکوک به کارمندان ریاست امور بیمه ها و شرکت های بیمه تدویر یافت


به اساس احکام مواد مندرج ماده 18 قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم شرکت های بیمه مکلف به ارسال گزارش های معاملات مشکوک به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان میباشند.

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان به تاریخ 1397/02/24 برنامه آموزشی یک روزه را تحت عنوان گزارش دهی معاملات مشکوک به منظور بلند بردن کیفیت گزارش های معاملات مشکوک و سطح آگاهی کارکنان مربوطه ریاست محترم امور بیمه های وزارت مالیه و کارمندان رعایت و پیروی از قوانین شرکت های بیمه در مقر این مرکز تدویر نمود.

در آغاز برنامه آمر عمومی واحد استخبارات مالی در ضمن افتتاح برنامه به ارائه آموزش تحت عنوان گزارش دهی معامله مشکوک بطور مفصل پرداختند، که در برنامه آموزشی فوق روی موضوعات مکلفیت قانونی شرکت های بیمه در رابطه به گزارش دهی معاملات مشکوک مطابق به قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، حالات مشکوکیت، کیفیت گزارش معامله مشکوک، شاخص های پول شویی در سکتور بیمه، مراحل ترتیب و ارسال معامله مشکوک و روند دریافت، تحلیل و انتشار معامله مشکوک توسط واحد استخبارات مالی بحث و تبادل نظر هم جانبه میان آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان و اشتراک کننده گان صورت گرفت.

در أخیر با انجام کار عملی در خصوص چگونگی ترتیب و ارسال معامله مشکوک به واحد استخبارات مالی، برنامه اختتام یافت.


گزارش سالانه 2018
گزارش سالانه 2017