کمیته هماهنگی رعایت و پیروی از قوانین

محل: اتحادیه بانک های افغانستان
تاریخ: 15 جولای 2018

به منظور بهبود روند رعایت و پیروی از قوانین جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم و مقرره های مربوطه در سکتور بانکی افغانستان، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان رسماً کمیته متذکره را در سپتامبر 2016 ایجاد نمود. به اساس لایحه وظایف جلسه شش ماه کمیته متذکره در اتحادیه بانک های افغانستان برگزار گردید.

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان کمیته هماهنگی رعایت و پیروی از قوانین را به تاریخ 15 جولای 2018 تحت ریاست مشترک آمر عمومی فنتراکا و رئیس اتحادیه بانکها و با عضویت مدیر تطابق و پیروی از قوانین فنتراکا، مدیر بخش AML/CFT آمریت نظارت امور مالی دافغانستان بانک، در مقر دفتر اتحادیه بانک های افغانستان تدویر نمود و در جلسه متذکره برعلاوه اعضاء اتحادیه بانک ها، مدیران بخش های رعایت و پیروی از قوانین، عملیاتی، تفتیش و خطرات بانک های تجارتی کشور اشتراک نموده بودند.

هدف برگزاری جلسه بحث پیرامون اقدامات بازدارنده علیه پول شویی و تمویل تروریزم در سکتور بودکه عمدتا روی موضوعات تعزیرات بین المللی و تاثیرات آن بالای سکتور، اسناد حمائیوی معاملات، شناسایی طرف های معامله، جلوگیری از استفاده حسابات انفرادی شخصی به اهداف تجارتی، تثبیت آدرس و اسناد جعلی، دریافت اسناد گمرکی و پروسه ارزیابی خطرات ملی پول شویی و تمویل تروریزم بود.

سپس به اساس اجندا به تفصیل روی موضوعات فوق الذکر با اعضای جلسه بحث و گفتگو صورت گرفت، و به سوالات اشتراک کنندگان توسط محترمان هر یک آمر مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان، رئیس اتحادیه بانکها و مدیر بخش AML/CFT آمریت نظارت امور مالی دافغانستان بانک پاسخ های لازم ارائه گردید.

در اخیر جلسه، آمر عمومی فنتراکا و رئیس عمومی اتحادیه بانک های افغانستان جلسه را نتیجه گیری نموده و به تمام اشتراک کنندگان جلسه فوق هدایت داده شد تا در تطبیق مواد مندرج صورت جلسه سهم فعال گرفته و تمام هدایات دافغانستان بانک را تطبیق نمایند.

گزارش سالانه 2018
گزارش سالانه 2017