تدویر اولین جلسه کمیته هماهنگی رعایت و پیروی از قوانین

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان اولین جلسه ماهوار کمیته هماهنگی رعایت و پیروی از قوانین را به تاریخ 24 اکتوبر 2016 تحت ریاست آمر عمومی فنتراکا و با عضویت رئیس اتحادیه بانکها، مدیر بخش AML/CFT آمریت نظارت امور مالی دافغانستان بانک، مسئولین رعایت و پیروی از قوانین بانک های تجارتی و مدیر تطابق و پیروی از قوانین فنتراکا در مقر این مرکز دایر نمود.

هدف از ایجاد و برگزاری کمیته، همکاری و هماهنگی پیرامون موارد مبارزه علیه پولشویی و تمویل تروریزم، تبادل معلومات، بحث پیرامون نقیصه های تخنیکی، و تطبیق سریع تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد در سکتور بانکی کشور میباشد. جلسه با صحبت های محترمان آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان و رئیس اتحادیه بانکها در مورد ایجاد و موثریت کمیته هماهنگی رعایت و پیروی از قوانین آغاز گردید. و معلومات مفصل پیرامون جلسه ماه اکتوبر گروه کاری اقدامات مالی (FATF) توسط آمر عمومی فنتراکا به تمام اعضای جلسه ارائه گردید.

سپس به اساس اجندا با تفصیل روی موضوعات تطبیق لست های تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد و عیار نمودن سیستم های داخلی بانک ها به شمول تمام نمایندگی های ولایتی جهت تطبیق دوامدار آن و دریافت اسناد و مدارک حمائیوی الزامی از مشتریان هنگام انتقالات و معاملات مالی با اعضای جلسه بحث و گفتگو صورت گرفت.

در پایان، آمر عمومی فنتراکا جلسه را نتیجه گیری نموده و از تمام مسئولین رعایت و پیروی از قوانین بانک های تجارتی خواست تا در تطبیق مواد مندرج صورت جلسه سهم فعال گرفته و در جلسه بعدی گزارش دهند.

Compliance Coordination Committee Meeting
گزارش سالانه 2018
گزارش سالانه 2017