دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2016
FATF Reccomandations
FATF Reccomandations

روند کنترول انتقالات پول در میدان هوائی بین المللی هرات آغاز گردید

مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان برنامه آموزش عملی و نظری هفت روزه را برای کارمندان مدیریت گمرک میدان هوایی بین المللی هرات، پولیس سرحدی، ریاست امنیت ملی، کمپنی امنیتی اولیف گروپ، ریاست گمرک اسلام قلعه، ریاست گمرک تورغندی، و مسئولین ریاست میدان هوایی هرات از تاریخ 20 الی 26 حمل 1395 برگزار نمود. هدف از برگزاری برنامه آموزشی عملی ونظری، بلند بردن ظرفیت کارمندان مربوط جهت آغاز روند ثبت اظهار نامه و تطبیق مؤثر مقررۀ کنترول و راپور دهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی بود.

این آموزش عملی و نظری به منظور آگاه ساختن ادارات ذیربط از وظایف و مکلفیت های شان به اساس مقرره کنترول و راپور دهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه از طریق میادین هوایی و بنادر زمینی جمهوری اسلامی افغانستان و ظرفیت سازی کارمندان آن ادارات برگزار گردید.

back to top