مؤسسات پولی الکترونیکی تحت پوشش گزارش دهی به واحد استخبارات مالی افغانستان قرار گرفت


به تاسی از ماده پنجم، هفدهم و هجدهم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم ، تمامی مؤسسات مالی ، تشبثات و حرفه های غیرمالی مشخص را مکلف نموده تا در مورد معاملات نقدی که ارزش آن بیشتر از حد مندرج مقرره مربوطه و گزارش معاملات مشکوک، مطابق شکلیات ومدت زمان پیش بینی شده به واحد استخبارات مالی افغانستان ارائه نمایند که منجمله مؤسسات پولی الکترونیکی نیز جدیداً شامل لست مراجع راپوردهنده به این مرکز گردید و به اساس ماده 27 مقرره مؤسسات پولی الکترونیکی ، تمام مؤسسات الکترونیکی مکلف اند تا گزارش های معاملات هنگفت که حد آن در مقرره متذکره تعین گردیده است را مطابق شکلیات و لازمه های فورم های گزارش دهی در مدت پنج روز کاری بعد از ختم هر ماه به واحد استخبارات مالی افغانستان ارسال بدارند.

مؤسسات پولی الکترونیکی ، از جمله مؤسسات غیربانکی اند که پول فزیکی و انواع دیگری از پرداخت ها را در مقابل پول الکترونیکی قبول نموده و در انتقا ل پرداخت ها به شکل پول الکترونیک تسهیلات را ببار میآورد. پول الکترونیکی، ارزش پولی است که در شبکه خاص الکترونیکی ذخیره شده و بخاطر پرداخت ها و یا انتقال پول به شکل غیرفزیکی ،اما به یک مقدار محدود از طریق تیلفون های همراه مورد استفاده قرار میگیرد.

بایست خاطر نشان نمود اینکه ، هدف از تحت پوشش قرار دادن چنین مؤسسات در کشور ، مبارزه در راستای جلوگیری از پول شویی و تمویل تروریزم بوده تا مؤسسات مذکور از سوء استفاده در امان بمانند. روی این ملحوظ واحد استخبارات مالی افغانستان ضمن آغاز نمودن روند گزارش دهی معاملات مشکوک و معاملات بزرگ مؤسسات پولی الکترونیکی ، برنامه های متعدد آموزشی را جهت تقویت ظرفیت و بلند بردن سطح آگاهی کارکنان مؤسسات پولی الکترونیکی در قبا ل مکلفیت های قانونی و مقرراتی آن مؤسسات ، چگونگی گزارش دهی معاملات مشکوک مطابق به قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم ، حالات مشکوکیت ، معرفی لست های تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد ، وظایف و مکلفیت های و احد استخبارات مالی افغانستان تدویر نمود تا باشد ظرفیت کاری کارمندان بخش های ذکر شده در ساحه جلوگیری از پول شویی بلند رفته و تمام امورات مربوطه را در مطابقت به قوانین و مقررات نافذه کشور به وجه احسن آن انجام دهند.

قابل ذکر است که د افغانستان بانک منحیث مرجع نظارتی تا اکنون برای سه مؤسسه پولی الکترونیکی تحت نام های کمپنی مخابراتی روشن (M-Paisa)، کمپنی مخابراتی اتصالات (M-Hawala) و کمپنی مخابراتی افغان بیسیم (MY-Money) به منظور انجام خدمات پولی الکترونیکی در کشور جواز فعالیت صادر نموده است که مؤسسات متذکره از بابت برج های جون ، جولای ، اگست و سیپتمبر سال 2018 مجموعاً به تعداد (106394) معامله بزرگ را به واحد استخبارات مالی افغانستان گزارش داده اند.گزارش سالانه 2018
گزارش سالانه 2017