دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2017
FATF Reccomandations
Annaul Report 2016

تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان وزارت امور داخله و د افغانستان بانک به نمائنده گی از مرکز تحلیل معاملات وراپورهای مالی افغانستان به امضاء رسید


مبتنی بر حکم ماده بیست و هشتم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، جلالتمآب خلیل "صدیق" رئیس کُل د افغانستان بانک به نمائنده گی از مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادله اطلاعات و تطبیق مؤثر مفادات قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم با جلالتمآت ویس احمد "برمک" وزیر امور داخله به امضاء رسانید.

این تفاهمنامه به اساس صلاحیت های تفویض شده، میان مرکز تحلیل معاملات وراپورهای مالی افغانستان و ادارات کشفی، امنیتی و استخباراتی وزارت محترم امور داخله بمنطور تبادل اطلاعات در زمینه جلوگیری از پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی ترتیب و تنظیم گردیده است که بالای طرفین قابل تطبیق می باشد.

تفاهمنامه متذکره به منظور ایجاد چارچوب همکاری، سرعت بخشیدن تبادل اطلاعات، ایجاد یک میکانیزم و هماهنگی موثر در امر مبارزه علیه پولشویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی میان مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان و ادارات مربوط وزارت محترم امور داخله به امضاء رسیده است.

تفاهمنامه هذا به تاریخ 06 حمل سال جاری که مصادف با 26 مارچ 2018 میگردد در مقر وزارت محترم امور داخله در حضورداشت نثار احمد "یوسفزی" آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان و اراکین بلند رتبه وزارت محترم امور داخله به امضاء رسید.

این نخستین تفاهمنامه همکاری تبادله اطلاعات می باشد که میان د افغانستان بانک و وزارت امور داخله در امر مبارزه علیه پولشویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی در کشور به امضاء میرسد.

back to top