اولین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم تدویر یافت


به تاسی از ماده پنجم، هفدهم و هجدهم قانون جلوگیری از پولمبتنی به تعدیلات وضع شده در مادۀ 33 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، اولین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم در ترکیب ده نهاد دولتی به تاریخ 7 حوت 1397 تحت ریاست رئیس کُل دافغانستان بانک در مقر دفتر مرکزی دافغانستان بانک برگزار گردید.

هدف از ایجاد و تدویر جلسه کمیسون عالی هماهنگی، تأمین هماهنگی میان ادارات دولتی در زمینه مبارزه با جرایم پول شویی و عواید ناشی از جرایم و مبارزه علیه تمویل تروریزم می باشد.

در نخست؛ جلسه کمیسیون با سخنرانی افتتاحیه محترم خلیل صدیق رئیس کُل دافغانستان بانک و رئیس کمیسیون عالی هماهنگی آغاز گردید و در ضمن محترم خلیل صدیق ابراز داشتند که کمیسیون عالی هماهنگی به مثابه هماهنگ کننده مساعی ادارات در راستای مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم دارای وظایف عمده همچو طرح و ترتیب برنامه های عملی، ستراتیژی ملی و پالیسی ها، نظارت از تطبیق آنها به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم پول شویی و عواید ناشی از جرایم و تمویل تروریزم، انجام بررسی های منظم از موثریت و پیشنهاد پالیسی ها به منظور ارتقای برنامه ها، ایجاد میکانیزم های موثر برای همکاری های داخلی بین مراجع ذیصلاح، حصول اطمینان از رعایت الزامات و معیار های بین المللی و منطقوی بمشول معیار های گروه کاری اقدامات مالی بین المللی و میثاق ها و معاهدات بین المللی در زمینه جرایم اقتصادی بشمول پول شویی و تمویل تروریزم، بررسی پیشنهادات، در مورد تعدیل قانون جلوگیری از پول شویی و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم و وضع، تعدیلات یا لغو مقرره های مربوط به مراجع ذیصلاح، تأمین هماهنگی در اجراآت مراجع ذیصلاح در زمینه ترتیب برنامه های آموزشی برای پرسونل مؤظف در ساحه مبارزه علیه جرایم پول شویی وتمویل تروریزم و تأمین هماهنگی در انجام ارزیابی خطرات پول شویی و تمویل تروریزم در سطح ملی و تطبیق تدابیر مقتضی جهت کنترول و تخفیف خطرات تشخیص شده داراء می باشد.

بر علاوه محترم خلیل صدیق اظهار نمودند که آغاز این روند بتواند در تشریک مساعی ادارات و مبارزه جدی تر با پول شویی، جرایم اقتصادی، و تمویل تروریزم مؤثر واقع گردد.

سپس نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم (UNODC) در مورد به مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم توضیحات مفصل ارائه نموده و در ضمن تعهد به همکاری با کمیسیون افزودند که مبارزه با پول شویی و عواید ناشی از جرایم و تمویل تروریزم می تواند راه را برای توسعه اقتصادی هموار سازد. متعاقباً به اساس اجنداء محترم نثار احمد یوسفزی آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) و رئیس کمیته کاری کمیسیون، مسؤده طرزالعمل کاری کمیسیون عالی هماهنگی و پیشرفت های کاری پروسه ارزیابی خطرات ملی پول شویی و تمویل تروریزم را به اعضاء ارائه نمود.

در اخیر از دستاورد های کاری ادارات ذیربط در امر مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم، اعضاء جلسه ابراز خرسندی نمودند و تصمیم اتخاذ گردید که جهت تصویب طرزالعمل کاری کمیسیون الی یک ماه دیگر جلسه فوق العاده راه اندازی گردد.


گزارش سالانه 2018
گزارش سالانه 2017