دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2016
FATF Reccomandations
FATF Reccomandations

تدویر برنامه آموزشی برای مسئولین بخش رعایت و پیروی از قوانین بانکهای تجارتی و نمایندگی بانکهای خارجی در کشور.


به اساس احکام مواد مندرج ماده 18 قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم و ماده 19 مقرره مسئولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه پولشویی و تمویل تروریزم بانک ها مکلف به ارسال گزارش های معاملات مشکوک به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان هستند.

به منظور بلند بردن کیفیت گزارش های معاملات مشکوک، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان به تاریخ 07/08/1396 برنامه آموزشی تحت عنوان ((How to file a good Suspicious Transaction Report با اشتراک، نماینده اتحادیه محترم بانکها، مسئولین رعایت و پیروی از قوانین بانک های تجارتی و اعضای مدیریت تطابق و پیروی از قوانین فنتراکا در مقر این مرکز دایر گردید.

برنامه فوق توسط آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان آغاز و در مورد چگونگی کیفیت، تحلیل ابتدایی و درج گزارش های معاملات مشکوک بطور مفصل بحث صورت گرفت و در اخیر نظریات اشتراک کنندگان برنامه در مورد چگونگی درج گزارش معاملات مشکوک به بررسی گرفته و برنامه اختتام یافت.
back to top