شرکت های بیمه تحت پوشش گزارش دهی به واحد استخبارات مالی افغانستان قرار گرفت


مبتنی به مواد پنجم، دوازدهم و هجدهم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، شرکت های بیمه از جمله مراجع راپور دهنده به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان می باشند. بناءً این مرکز جهت آغاز و تکمیل روند جمع آوری گزارش های معاملات مشکوک از سکتور بیمه به همکاری و هماهنگی ریاست محترم امور بیمه های وزارت محترم مالیه اقدام نموده و پروسه ذکر شده را مطابق به قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و پلان مطروحه سال 2018 خویش عملی و تکمیل نموده است.

واحد استخبارت مالی با نظر داشت پلان کاری دو برنامه آموزشی را در خصوص گزارش دهی معاملات مشکوک به منظور بلند بردن ظرفیت کاری مسؤلین آن شرکت ها و مرجع نظارتی سکتور بیمه تدویر نموده، که برنامه های آموزشی متذکره و همکاری های همه جانبه این اداره باعث گردیده تا 3 معامله مشکوک با کیفیت بهتر به این اداره مواصلت نماید و سکتور بیمه بشکل کامل ومؤفقانه تحت پوشش گزارش دهی به واحد استخبارت مالی در روشنایی قانون ذکرشده قرار گیرند.

شرکت های بیمه جهت فعالیت در افغانستان مکلف اند تا جواز فعالیت خویش را به اساس قانون ومقررات نافذه کشور از وزارت محترم مالیه ج.ا.ا. اخد نمایند که الی اکنون 4 شرکت بیمه مستقل داخلی و 2 نمایندگی شرکت های بیمه خارجی با اخذ جواز فعالیت در افغانستان فعالیت می نمایند. شرکت های بیمه در افغانستان در بخش های بیمه صحت، بیمه موتر، بیمه مکاتیب، بیمه حریق ، بیمه سفر، بیمه بانک های ، بیمه تعمیراتی و سایر فعالیت های بیموی خدمات لازم را ارائه می نمایند.

قابل یادآوری است که برنامه آموزشی در مورد (PGP) برای مصونیت هرچی بیشتر ارسال گزارشات معاملات مشکوک و تبادل معلومات میان واحداستخبارات مالی و شرکت های بیمه بطور انفرادی در مقر آن شرکت ها برای استفاده درست سافت ویر(PGP) و رعایت اصول محرمیت و پاسخ دهی به موقع تدویر گردیده است.گزارش سالانه 2018
گزارش سالانه 2017