مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی را با مرکز تحلیل راپورهای معاملات استرالیا به امضاء رسانید

مبتنی بر حکم ماده سی و یکم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی مرتبط به پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی را با مرکز تحلیل راپورهای معاملات استرالیا به تاریخ 15 حمل سال 1397 مصادف به 4 آپریل 2018 با حضور داشت محترم واحدالله "نوشیر" معاون اول دافغانستان بانک، و معاون سفارت کبرای کشور استرالیا توسط محترم نثار احمد "یوسفزی" آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان در مقر سفارت آن کشور در کابل به امضاء رسید.

شایان تذکر است اینکه، تفاهم نامه هذا قبلاً توسط مسوول مرکز تحلیل راپورهای معاملات استرالیا به امضاء رسیده بود. این تفاهم نامه که به منظور ایجاد چارچوب همکاری، سرعت بخشیدن تبادل اطلاعات، ایجاد یک میکانیزم و هماهنگی مؤثر در امر مبارزه با پول شویی ، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی میباشد، از تاریخ فوق قابل اجرا است.

به اساس مندرجات تفاهمنامه متذکره، مرکز تحلیل معاملات و را پور های مالی افغانستان و مرکز تحلیل راپورهای معاملات استرالیا متعهد به جمع آوری، تحلیل، تجزیه و تسهیل تبادل اطلاعات مالی به صورت خود کار و یا بر اساس درخواست طرفین غرض حمایت در تحقیقات مربوط به پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم مرتبط می باشند.

این هفدهمین تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی بوده که تا اکنون توسط مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان به امضاء رسیده است. برای بازدید از لست تفاهمنامه ها، اینجا را کلیک نماید.

مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی را با مرکز تحلیل راپورهای معاملات استرالیا به امضاء رسانید مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی را با مرکز تحلیل راپورهای معاملات استرالیا به امضاء رسانید

 گزارش سالانه 2018
گزارش سالانه 2017