دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2017
FATF Reccomandations
Annaul Report 2016

تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان واحد های استخبارات مالی کشور های افغانستان و قزاقستان به امضاء رسید

واحد های استخبارات مالی کشور افغانستان و قزاقستان تفاهم نامۀ همکاری های دوجانبه را به منظور شریک ساختن استخبارات مالی امضاء رسانیده اند. این تفاهمنامه در جریان بیست و هشتمین اجلاس گروه اوراسیا (Eurasian Group) که در شهر نانجینگ کشور چین به از تاریخ 22 الی 25 ماه می سال 2018 دایر گردیده بود به امضاء رسید.

براساس تفاهم نامه امضاء شده، طرفین می توانند معلومات استخبارات مالی را با هم شریک ساخته و در امر مبارزه با پول شویی ، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی در کشور های مربوطه مفید واقع گردند. این هجدهمین تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی بوده که تا اکنون توسط مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان به امضاء رسیده است.

برای بازدید از لست تفاهمنامه ها، اینجا را کلیک نماید. http://fintraca.gov.af/DA/InternationalMOUs.html

back to top