دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2016
FATF Reccomandations
FATF Reccomandations

تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان واحد های استخبارات مالی کشور های افغانستان و اوکراین به امضاء رسید


مبتنی بر حکم ماده سی و یکم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی مرتبط به پولشویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی را با اداره سرویس نظارت بر امور مالی کشور اوکراین به تاریخ 20 عقرب سال جاری که مصادف به 11 نومبر 2017 میگردد از طریق پُست به امضاء رسانید.

این تفاهم نامه به منظور ایجاد چارچوب همکاری، سرعت بخشیدن تبادل اطلاعات، ایجاد یک میکانیزم و هماهنگی مؤثر در امر مبارزه با پولشویی وتمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی در هردو نهاد به امضاء رسید.

به اساس مندرجات تفاهمنامه متذکره، مرکز تحلیل معاملات و را پور های مالی افغانستان و اداره سرویس نظارت بر امور مالی کشور اوکراین مکلف به جمع آوری، تحلیل، تجزیه و تسهیل تبادل اطلاعات مالی به صورت خود کار ویا بر اساس درخواست طرفین غرض حمایت در تحقیقات مربوط به پولشویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم مرتبط می باشند.

همچنان قابل ذکر است که این شانزدهمین تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مرتبط به پولشویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی می باشد که تا اکنون توسط مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان با ادارات مماثل خارجی به امضأ رسانیده شده است.

back to top