افغانستان پروسه ارزیابی خطرات ملی پول شویی و تمویل تروریزم را آغاز نمود

به اساس سفارش گروه اقدامات مالی بین المللی،"کشور ها باید خطرات را از ناحیه پول شویی و تمویل تروریزم شناسائی، ارزیابی و درک نموده و اقدامات لازمه شامل تعیین یک اداره با صلاحیت و یا میکانیزم مؤثر جهت انسجام اقدامات مطلوب در زمینه ارزیابی خطرات و تعیین منابع در راستای مدیریت و کاهش مؤثر خطرات اتخاذ نمایند. مطابق به نتایج ارزیابی، کشور ها باید روش ارزیابی از طریق خطر را جهت اطمینان از اقدامات ملزوم برای جلوگیری و کاهش پول شویی و تمویل مالی تروریزم، متناسب با خطرات شناسایی شده اتخاذ نمایند. این رویکرد باید پایه اساسی برای تخصیص منابع موثر در زمینه مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم و جهت تطبیق پیشنهاد گروه اقدامات مالی مبتنی بر عملی نمودن ارزیابی از طریق خطر باشد. زمانیکه کشور ها خطرات را بلند ارزیابی نمودند باید آنها سعی کنند که روند جلوگیری از پول شویی و تمویل تروریزم آنها به چنین خطرات به گونه کافی رسیدگی نمایند و زمانیکه کشور ها خطرات پائین تر را تشخیص دهند، میتوانند برای برخی از سفارشات گروه اقدامات مالی تحت شرایط معین به اقدامات ساده شده اجازه دهند."

ارزیابی ملی خطرات پول شویی و تمویل تروریزم به مثابه بنیان تطبیق مؤثر روند جلوگیری از پولشویی و تمویل تروریزم ذریعه هماهنگ نمودن روند با تهدیدات خاص و آسیب پذیری های مقابل کشور بوده، همچنین شرایط درک بهتر ضروریات و اولویت ها را مهیاء نموده و درنتیجه میتواند موجب افزایش موثریت عملی نمودن پالیسی گردد.

به منظور بهبود روند جلوگیری از پول شویی و تمویل تروریزم، شناسائی ساحات دارای خطر بلند و اختصاص منابع؛ دافغانستان بانک تصمیم تطبیق پروسه ارزیابی خطرات ملی پولشویی و تمویل تروریزم را اتخاذ نمود، که مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان همآهنگ کننده پروسه متذکره بوده و بانک محترم جهانی همکاری های لازم تخنیکی را در راستای اجرای پروسه متذکره ارائه میدارد.

مطابق به پلان استراتیژیک منظور شده (2017-2020)، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان به مثابه واحد استخبارات مالی پروسه ارزیابی خطرات ملی پول شویی و تمویل تروریزم را همآهنگی می نماید. پروسه متذکره متشکل از پنج تیم کاری (تهدیدات، آسیب پذیری، سکتور بانکی، تشبثات و حرفه های غیر مالی مشخص، توسعه و دسترسی عامه به خدمات مالی و سایر نهاد های مالی) بوده که پروسه متذکره با اشتراک 45 تن از نماینده گان 17 نهاد دولتی و سکتور خصوصی اجراء خواهد شد.

اولین برنامه آموزشی سه روزه ارزیابی خطرات ملی پول شویی و تمویل تروریزم از تاریخ 17- 19 ماه دسامبر در مقر دفتر بانک محترم جهانی درکابل برگزار گردیده. مواد آموزشی مورد نیاز با ابزار تطبیق پروسه توسط متخصصین بانک محترم جهانی برای تیم های کاری فراهم و شرح داده شد و همچنان فرصت جلسات جداگانه و مباحثات گروپی برای تیم های کاری داده شد.

در آغاز محفل افتتاحیه برنامه آموزشی پروسه ارزیابی خطرات ملی پول شویی و تمویل تروریزم، آقای محترم احمد رستم از بانک محترم جهانی ابراز داشتند که پروسه ارزیابی خطرات ملی پول شویی و تمویل تروریزم مربوط دولت افغانستان بوده و بانک جهانی همکاری های تخنیکی را برای تیم های کاری فراهم می سازد. وی همچنان به مقامات رسمی افغانستان معلومات همه جانبه در مورد اهمیت پروسه متذکره به عنوان یک عنصر کلیدی در راستای مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم و بخش های که بانک محترم جهانی کمک های تخنیکی می نمایند، ارائه نمود.

متعاقباً محترم محمد قسیم رحیمی معاون دوم دافغانستان بانک، پیرامون اهمیت پروسه ارزیابی گروه اقدامات مالی بین المللی و ارزیابی خطرات ملی پول شویی و تمویل تروریزم برای اشتراک کننده گان صحبت همه جانبه نموده و تمام اعضای تیم های کاری پروسه متذکره را تشویق به همکاری و هماهنگی در جریان پروسه نمود و همچنان از هر نوع همکاری دافغانستان بانک در راستای تطبیق پروسه متذکره اطمینان بخشید.

در اخیر، محترم نثار احمد یوسفزی آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان منحیث همآهنگ کننده پروسه ارزیابی خطرات ملی پول شویی و تمویل تروریزم ابراز نمود که این اولین پروسه ارزیابی خطرات ملی پول شویی و تمویل تروریزم در کشور بوده و نه تنها یک پروسه شناسائی، ارزیابی و درک پولشویی و تمویل تروریزم بوده بلکه یک پروسه آموزشی بسیار خوب نیز برای تمام اعضای تیم های کاری میباشد. بر علاوه تمام اشتراک کنندگان تیم های کاری را تشویق و ترغیب به استفاده اعظمی از مواد درسی و خدمات تخنیکی بانک محترم جهانی نموده و از همکاری های متداوم بانک محترم جهانی با سکتور مالی کشور اظهار امتنان نمود.


Memorandum with AMLD-Taiwanگزارش سالانه 2018
گزارش سالانه 2017