دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2016
FATF Reccomandations
FATF Reccomandations

لست تعزیرات 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد

به منظور دریافت ترجمۀ غیر رسمی لست تعزیرات 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد، لطفاً (اسم، موقف، نهاد / اداره، آدرس الکترونیکی، شمارۀ تماس و هدف استفاده از لست متذکره) را به ایمیل آدرس Compliance@fintraca.gov.af ارسال نمائید.

back to top