دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2017
FATF Reccomandations
Annaul Report 2016

لست تعزیرات 1988 شورای امنیت سازمان ملل متحد

به منظور دریافت ترجمۀ غیر رسمی لست تعزیرات 1988 شورای امنیت سازمان ملل متحد، لطفاً (اسم، موقف، نهاد / اداره، آدرس الکترونیکی، شمارۀ تماس و هدف استفاده از لست متذکره) را به ایمیل آدرس Compliance@fintraca.gov.af ارسال نمائید.

back to top