تطبیق تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد


به تأسی از احکام مواد 2 و 11 قانون جلوگیری از تمویل تروریزم، مواد 6 و 7 مقررۀ اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم و قرار صادرۀ شماره 2793 مؤرخ 22/04/1395 ادارۀ محترم لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، اطلاعیۀ ذیل به آگاهی اشخاص، افراد و نهاد های دولتی و غیر دولتی رسانیده میشود:

" مبتنی به احکام مواد فوق الذکر به آگاهی تمام اشخاص، افراد و نهاد های ذیربط رسانیده میشود که لست های تعزیرات 1267 و 1988 شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعاقب آن تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد را که در ویب سایت های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان به نشر سپرده می شود طور دوامدار رعایت نموده، از انجام هرنوع معامله مستقیم و غیر مستقیم، در اختیار قرار دادن وجوه و ارائه هرنوع خدمات به نفع اشخاص مندرج در لست های تعزیرات فوق الذکر خود داری نمایند. در صورت تثبیت پول نقد، حساب بانکی، و هرنوع دارایی و معاملات؛ آن را بدون تأخیر منجمد نموده و دفتر محترم شورای امنیت ملی افغانستان و ادارۀ محترم لوی څارنوالی را از طریق مراجع تنظیم کننده رسماً در جریان قرار دهند."

براساس فقرۀ (5) مادۀ سیزدهم مقررۀ اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم؛ شخصی که طور مستقیم یا غیر مستقیم وجوه و دارایی ها، منابع اقتصادی یا خدمات مالی و یا سایر خدمات را به شخص، نهاد یا سازمان های مشمول لست تعزیرات فراهم یا به نفع آنها اجراء نماید و یا در تطبیق قرار انجماد فوق الذکر تعلل ورزد، طبق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار میگیرد.


شخص، نهاد یا سازمانی که در مطابقت به حُکم مندرج فقرۀ (2) مادۀ دهم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم نام شان در لست تعزیرات داخلی اضافه و وجوه یا دارایی های آنان منجمد گردیده باشد، در صورتی که مدعی باشند که نام شان سهواً در لست متذکره درج گردیده یا تعزیرات آنها رفع شده است می توانند درخواستی را در همین رابطه به شورای امنیت ملی افغانستان ارائه نمایند.

برای دریافت قرار انجماد صدور شده ریاست محترم لوی خارنوالی اینجا کلیک کنید.گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019