لست منتشر شده نهاد های که از واریز و برداشت بانکنوت های دالر امریکایی منع اعلان شده اند


شماره نام نهاد آدرس نوع نهاد
1آرین بانکسرک مسجد حنظله کابل افغانستان نهاد مالی
2طالبان گروپ تروریستی
3جمعیت تعاون اسلامیه  گروپ تروریستی
4امة تعمیر نوسرک ۱۳ وزیراکبرخان نهاد خیریه
5انجمن احیای میراث اسلامی ویا کمیته حمایت افغانها چپرهار اده ُ مکتب میا عمر سابقه جلال آباد افغانستاننهاد خیریه
6 نهاد جهانی مدد رسان نهاد خیریه
7بنیاد جهانی خیرخواهی  نهاد خیریه
8نهاد بین المللی خیریه الاختر نهاد خیریه
9الحرمین -شاخه افغانستان نهاد خیریه
10بانک صادرات ایران منزل تحتانی تعمیر سرک بانک خون هرات شماره ۶۵ مقابل ریاست امنیت سرک تربازخان کابلنهاد مالی
11نهاد حاجی جمعه خان  سردسته مواد مخدر
12حرکت الجهاد اسلامی گروپ تروریستی
13جند الله گروپ تروریستی
14تبادله اسعار نوی انصاریدکان نمبر ۹۳ منزل اول سرای شاهزاده مارکیتنهاد مالی
15نوی انصاری لمیتدشهرنو سرک تربازخاننهاد مالی
16نوی احمدی لمیتد مارکیت صرافی دکان نمبر ۴۸/۴۹نهاد مالی
17تبادله اسعار محمد ولی مارکیت صرافی منزل چهارم دوکان نمبر ۱نهاد مالی
18تبادله اسعار روشن ویا حواله حاجی احمدشاهمنزل پنجم دکان نمبر۲۵ شهرقندهار مارکیت صرافینهاد مالی
19تبادله اسعار حاجی خیرالله و حاجی ستار بازار قندهاری سرک چوهارمیر نهاد مالی
20شبکه حقانی نهاد خیریه
21راحت لمیتد یا صرافی راحتاطاق نمبر ۳۳ منزل پنجم مارکیت صرافینهاد مالی
22گروپ قومندان نذیر گروپ تروریستی
23صرافی لاهور جان شینواری ویا خدمات پولی حاجی لال محمد و یا علی شیر شینواری لیمتد صرافی لاهورجان شینواری‌ُ مارکیت غلام دستگیر دکان نمبر ۱۸-۱۹ منزل اول چوک تلاشی جلال آباد دو کان نمبر ۱۳ منزل دوم مارکیت شاهزاده نهاد مالی
24شرکت حواله حاجی بصیر و زرجمل سناتن بازار سرک بازار سناتن نزدیک سرک ترنجنهاد مالی
25داعش - خراسان گروپ تروریستی
26جماعت الادعوة الاقران گروپ تروریستی
27القاعده در شبعه جزیره هند گروپ تروریستی
28جماعت الحرار گروپ تروریستی
29نهاد مدد رسان و انکشافی جماعت الهدا برای قران و سنت جلال آباد ننگرهارنهاد خیریه
30خطابت الامام الابخاری گروپ تروریستی
31 سازمان رفاه اجتماعی نجات (معروف به نجات-اجتماعی) شماره خانه 1297، بلاک شماره 2، ناحیه 2، منطقه نارنج باغ، جلال آباد، ننگرهار، افغانستان؛ حوزه دوازدهم پولیس، شهر کابل، ولایت کابل، افغانستان: شهر جلال آباد، ولایت ننگرهار، افغانستان [تروریست شناخته شده جهانی] (مرتبط به گروه داعش شاخه خراسان) گروپ تروریستی
32 خدمات پولی گلالی اسحاق فیروز / خدمات پولی اسحاق فیروز/خدمات پولی حق فیروز صرافی اتل منزل اول دوکان نمبر ۲۴ شھر قندھار ولایت قندھار افغانستان خدمات پولی
33 بلال مصطفی کندھار لمیتد حبیب وات لمر مارکیت منزل اول شھر قندھار لمیتد
34 سازمان جنایتکار فراملی عبید علی خان نوشرا، پاکستان سازمان جنایتکار
35 اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی   اتحادیه

تاریخ بروز لست: 10 اپریل 2021