تفاهمنامه های ملی:

شماره اسم نهاد
1 لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان
2 لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان
3 وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان
4 ریاست عمومی امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان
5 نظارت امور مالی – دافغانستان بانک
6 ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری
7 ریاست عمومی گمرکات
8 ریاست عمومی عوایدگزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019