اخبار و رویداد ها

چهارمین نشست کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم برگزار گردید.


چهارمین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم براساس تعدیل ماده 33 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، به روز دوشنبه مؤرخ 11 حوت سال روان تحت ریاست محترم اجمل احمدی سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک و با اشتراک هشت عضو کمیسیون، متشکل از مقامات عالی رتبه ادارات مختلف دولتی در مقر دافغانستان بانک، دایر گردید ...................

تاریخ: 11 حوت 1399 محل: کابل، افغانستان ادامه مطلب...


تدویر برنامه آموزشی برای شرکت های خدمات پولی و صرافی


برنامه آموزشی برای کارمندان بخش تطابق و پیروی از قوانین شرکت های خدمات پولی و صرافی در د افغانستان بانک تدویر یافت. این برنامه که توسط کارمندان مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی به نمایندگان این شرکتها تنظیم گردیده بود، در مورد لیلام اسعار، گزارش دهی معاملات هنگفت، حواله از طریق سافت ویرهای مخصوص و معرفی لست های تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد و لست اشخاص حقیقی و حکمی دارای خطر بلند فنتراکا معلومات ارائه گردید..................

تاریخ: 1 دلو 1399 محل: کابل، افغانستان ادامه مطلب...


برنامه آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ تطبیق لست های تعزیرات و موارد عمومی به شرکتهای خدمات پولی خوافی، بینظیر رحمانی و برادران زیارتجائی تدویر گردید


به سلسلۀ برنامه های آگاهیه سلسلۀ برنامه های آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت نهادهای گزارشده در امر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی برنامۀ آموزشی را تحت عنوان گزارشدهی معاملات بزرگ و معاملات مشکوک و چگونگی تطبیق لست تعزیرات برای شرکتهای خدمات پولی خوافی، بینظیر رحمانی و برادران زیارتجائی، به تاریخ 22/10/1399 در سالون کنفرانس های دافغانستان بانک در زون غرب در شهر هرات، دایر نمود .................

تاریخ: 22 جدی، 1399 محل: هرات ،افغانستان ادامه مطلب...


برنامۀ های آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ، تطبیق لست های تعزیرات و موارد عمومی برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی ولایت فراه تدویر شد


به سلسلۀ برنامه های آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت نهادهای گزارشده در امر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی برنامۀ آموزشی را تحت عنوان گزارشدهی معاملات بزرگ معاملات مشکوک و چگونگی تطبیق لست تعزیرات برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی ولایت فراه ، طی یک روز در تالار جلسات شاروالی ولایت فراه دایر نمود که به تعداد( 111) تن از صرافان ................
تاریخ: 24 قوس، 1399 محل: فراه ،افغانستان ادامه مطلب...تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان و واحد استخبارات مالی کشور اردن به امضا رسید


مبتنی به ماده سی و یکم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی د افغانستان بانک (واحد استخبارات مالی) تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی مرتبط به پول شویی، تمؤیل تروریزم و سایر جرایم اصلی را با واحد استخبارات مالی کشور اردن به امضاء رسید ................
تاریخ: 10 قوس، 1399 محل: ادامه مطلب...


برنامۀ های آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ، تطبیق لست های تعزیرات و موارد عمومی برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی ولایت هرات تدویر شد.


به سلسلۀ برنامه های آگاهیبه سلسلۀ برنامه های آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت نهادهای گزارشده در امر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی برنامۀ آموزشی را تحت عنوان گزارشدهی معاملات بزرگ معاملات مشکوک و چگونگی تطبیق لست تعزیرات برای صرافان و فراهم کننده ...............
تاریخ: 3 - 10 عقرب 1399 محل: هرات افغانستان ادامه مطلب...


برنامۀ های آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ تطبیق لست های تعزیرات و موارد عمومی برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی ولایت کندهار تدویر شد.


به سلسلۀ برنامه های آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت نهادهای گزارشده در امر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی برنامۀ آموزشی را تحت عنوان گزارشدهی معاملات بزرگ و معاملات مشکوک و چگونگی تطبیق لست تعزیرات برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات ...............
تاریخ: 23 و 24 میزان 1399 محل: کندهار افغانستان ادامه مطلب...


برنامۀ های آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ تطبیق لست های تعزیرات و موارد عمومی برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی ولایت بامیان تدویر شد


به سلسلۀ برنامه های آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت نهادهای گزارشده در امر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی برنامۀ آموزشی را تحت عنوان گزارشدهی معاملات بزرگ و معاملات مشکوک و چگونگی تطبیق لست تعزیرات برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی ولایت بامیان ...............
تاریخ: 12 میزان 1399 محل: بامیان افغانستان ادامه مطلب...


برنامۀ های آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ تطبیق لست های تعزیرات و موارد عمومی برای مشترکین در پروسه لیلام اسعار تدویر گردید


به سلسلۀ برنامه های آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت نهادهای گزارشده در امر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی برنامۀ آموزشی را تحت عنوان گزارشدهی معاملات بزرگ و معاملات مشکوک و چگونگی تطبیق لست تعزیرات برای مشترکین در پروسه لیلام اسعار، ...............
تاریخ: 2 و 4 سنبله 1399 محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...


برنامه آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ تطبیق لست های تعزیرات و موارد عمومی به شرکت خدمات پولی همت غزنوی تدویر گردید


به سلسلۀ برنامه های آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت نهادهای گزارشده در امر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی برنامۀ آموزشی را تحت عنوان گزارشدهی معاملات بزرگ و معاملات مشکوک و چگونگی تطبیق لست تعزیرات برای شرکت خدمات پولی همت غزنوی ..............
تاریخ: 21 اسد 1399 محل: هرات افغانستان ادامه مطلب...


کمیتهء نظارت از تطبیق پلان آماده‌گی برای ارزیابی افغانستان نخستین بار تدویر جلسه نمود


کارشناسان مرکز تحلیلنخستین جلسهء کمیتهء نظارت از تطبیق پلان آماده‌گی افغانستان و تطبیق سفارشات گروهء بین المللی اقدامات مالی دیروز مورخ ۵ حمل ۱۳۹۹ به ریاست وزیر محترم مالیه داکتر محمد همایون قیومی دایر گردید..............
تاریخ: 5 حمل 1399 محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...


برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت قضات، څارنوالان و کارمندان ارگانهای عدلی و قضائی در رابطه به موضوعات مالی و پولشویی تدویر گردید


کارشناسان مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی در برنامۀ آموزشی که به تاریخ 21 حوت سال روان برای قضات و خارنوالان در ریاست تعلیمات قضائی ستره محکمه دایر گردیده بود، اشتراک ورزیدند. ............
تاریخ: 21 حوت 1398 محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...


برنامه آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ و تطبیق لست های تعزیرات به صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی تدویر گردید


مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی به منظور بلند بردن سطح آگاهی و کیفیت گزارشدهی صرافان و خدمات پولی، برنامۀ آموزشی را تحت عنوان گزارشدهی معاملات بزرگ و معاملات مشکوک و چگونگی تطبیق لست تعزیرات برای تعدادی از صرافان و خدمات پولی کابل، به تاریخ چهارم حوت 1398 در مقر این مرکز، دایر نمود ............
تاریخ: 4 دلو 1398 محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...


سومین جلسۀ کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم برگزار گردید


سومین جلسۀ کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم به روز سه شنبه مورخ 29 دلو سال روان تحت ریاست محترم واحد الله نوشیر در مقر دافغانستان بانک، تدویر جلسه نمود. جلسه با تلاوت آیات قرآن عظیم الشان آغاز گردید که متعاقباً محترم واحد الله نوشیر سرپرست دافغانستان بانک و رئیس کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه ............
تاریخ: 29 دلو 1398 محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...


کمیتۀ کاری کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم برای نخستین بار ایجاد و تدویر جلسه نمود


به تأسی از مادۀ سی و چهارم قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم، نخستین جلسۀ کمیتۀ کاری کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم در ترکیب نمایندگان دوازده نهاد تنفیذی و سایر ادارات دولتی به تاریخ 27 دلو 1398 تحت ریاست ............
تاریخ: 27 دلو 1398 محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...


دیدار های مقدماتی جلسات کمیتۀ کاری و کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم برگزار گردید


مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی به منظور توضیح موارد شامل آجندای جلسات کمیتۀ کاری و کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم، با اعضای این کمیسیون دیدار های مقدماتی را انجام داد...........
تاریخ: 12-24 دلو 1398 محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...


آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان با رئیس اتحادیۀ موسسات مالی کوچک ملاقات نمود


به ادامۀ جلسات مقدماتی با نهادهای گزارشده و اتحادیه های مربوط، محترم محمد سلیم صلاح آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان با محترم محمد اکبر سروری رئیس اتحادیۀ موسسات مالی کوچک در دفتر مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان، دیدار نمود ..........
تاریخ: 23 جدی 1398 محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...


تفاهم نامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی د افغانستان بانک و اداره لوی څارنوالی به امضأ رسید


مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی د افغانستان بانک تفاهم نامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات در امر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم را با اداره محترم لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان به امضأ رسانید.........
تاریخ: 9 عقرب 1398 محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...

معرفی 13 شرکت تجارتی به ریاست عمومی جرایم سنگین وزارت محترم امور داخله و ادارۀ محترم لوی حارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان به مظنونیت جعل اسناد، فرار از پرداخت محصول گمرکی و پول شویی


واحد استخبارات مالی دافغانستان بانک به تأسی از حُکم مادۀ 25 و 36 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم به تعداد 13 شرکت تجارتی و صلاحیت داران مالی شرکت های متذکره را به مظنونیت جعل و تزویر اسناد، فرار از پرداخت محصول گمرکی و پول شویی به ریاست محترم جرایم سنگین مبارزه با فساد ........
تاریخ: 18 میزان 1398 محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...

تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان واحد استخبارات مالی د افغانستان بانک و واحد استخبارات مالی بانک نگارا کشور مالیزیا به امضا رسید


مبتنی به ماده سی و یکم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی د افغانستان بانک (واحد استخبارات مالی) تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی مرتبط به پول شویی، تمؤیل تروریزم و سایر جرایم اصلی را با واحد استخبارات مالی بانک نگارا کشور مالیزیا در جریان اجلاس سالانه گروه اقیانوس ........
تاریخ: 28 اسد 1398 محل: کانبیرا, استرالیا ادامه مطلب...
 

تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی دافغانستان بانک (واحد استخبارات مالی) و ریاست عمومی امنیت ملی به امضاء رسید


مبتنی به حکم ماده بیست و هشتم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی دافغانستان بانک (واحد استخبارات مالی) و ریاست عمومی امنیت ملی به منظور تسهیل همکاری در تبادل اطلاعات و معلومات در مطابقت با قوانین نافذ کشور و همچنان انجام کشف، تثبیت ......
تاریخ: 24 حمل 1398 محل: د افغانستان بانک ادامه مطلب...
 

تفاهم نامه تبادل اطلاعات مالی میان مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی د افغانستان بانک و اداره مبارزه با جرایم اقتصادی څارنوالی عمومی کشور جمهوری ازبکستان به امضأ رسید


مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی د افغانستان بانک مبتنی به حکم ماده سی و یکم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی مرتبط به پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی را با اداره محترم مبارزه با جرایم اقتصادی ......
تاریخ: 27 حوت 1397 محل: سفارت ازبکستان ادامه مطلب...
 
 

اولین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم تدویر یافت


مبتنی به تعدیلات وضع شده در مادۀ 33 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، اولین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم در ترکیب ده نهاد دولتی به تاریخ 7 حوت 1397 تحت ریاست رئیس کُل دافغانستان بانک در مقر دفتر مرکزی دافغانستان بانک برگزار گردید......
تاریخ: 7 حوت 1397 محل: دافغانستان بانک ادامه مطلب...


مؤسسات پولی الکترونیکی تحت پوشش گزارش دهی به واحد استخبارات مالی افغانستان قرار گرفت


به تاسی از ماده پنجم، هفدهم و هجدهم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم ، تمامی مؤسسات مالی ، تشبثات و حرفه های غیرمالی مشخص را مکلف نموده تا در مورد معاملات نقدی که ارزش آن بیشتر از حد مندرج مقرره مربوطه و گزارش معاملات مشکوک .....
تاریخ: محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...
 

شرکت های بیمه تحت پوشش گزارش دهی به واحد استخبارات مالی افغانستان قرار گرفت


ممبتنی به مواد پنجم، دوازدهم و هجدهم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، شرکت های بیمه از جمله مراجع راپور دهنده به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان می باشند ......
تاریخ: محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...
 

برنامه آموزشی در مورد کنترول و راپوردهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی


مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان مبتنی بر حکم ماده 12 مقررۀ کنترول و راپور دهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی و تقاضا ریاست محترم عمومی گمرکات برنامه آموزشی یک روزه را به منظور آگاهی دهی .....
تاریخ: 10 اسد 1397 محل: اکادمی گمرکات و مالیات ادامه مطلب...
 

کمیته هماهنگی رعایت و پیروی از قوانین


به منظور بهبود روند رعایت و پیروی از قوانین جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم و مقرره های مربوطه در سکتور بانکی افغانستان، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان رسماً کمیته متذکره را در سپتامبر 2016 ایجاد نمود .....
تاریخ: 15 جولای 2018 محل: اتحادیه بانک های افغانستان ادامه مطلب...
 

تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان واحد های استخبارات مالی کشور افغانستان و کشور قزاقستان به امضاء رسید


واحد های استخبارات مالی کشور افغانستان و قزاقستان تفاهم نامۀ همکاری های دوجانبه را به منظور شریک ساختن استخبارات مالی امضاء رسانیده اند. این تفاهمنامه در جریان بیست و هشتمین اجلاس گروه اوراسیا (Eurasian Group) که در شهر .....
تاریخ: 23 می 2018 محل: نانجینگ چین ادامه مطلب...
 

برنامه آموزشی در مورد گزارش دهی معاملات مشکوک به کارمندان ریاست امور بیمه ها و شرکت های بیمه تدویر یافت


به اساس احکام مواد مندرج ماده 18 قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم شرکت های بیمه مکلف به ارسال گزارش های معاملات مشکوک به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان میباشند .....
تاریخ: 15 ثور 1397 محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...
 

مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی را با مرکز تحلیل راپورهای معاملات استرالیا به امضاء رسانید


مبتنی بر حکم ماده سی و یکم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی مرتبط به پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی را با مرکز تحلیل راپورهای معاملات استرالیا به تاریخ 15 حمل سال 1397 مصادف به 4 آپریل 2018 با حضور داشت محترم واحدالله "نوشیر" معاون اول د افغانستان، و معاون سفارت کبرای کشور استرالیا توسط محترم نثار احمد "یوسفزی" آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان در مقر سفارت آن کشور در کابل به امضاء رسید.....
تاریخ: 15 حمل 1397 محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...
 
 

تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان وزارت امور داخله و دافغانستان بانک به نمایندگی از مرکز تحلیل معاملات وراپورهای مالی افغانستان به امضاء رسید


مبتنی بر حکم ماده بیست و هشتم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، جلالتمآب خلیل "صدیق" رئیس کُل د افغانستان بانک به نمائنده گی از مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادله اطلاعات و تطبیق مؤثر مفادات قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم با جلالتمآت ویس احمد "برمک" وزیر امور داخله به امضاء رسانید.
تاریخ: 06 حمل 1397 محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...
 

افغانستان پروسه ارزیابی خطرات ملی پول شویی و تمویل تروریزم را آغاز نمود


به اساس سفارش گروه اقدامات مالی مالی بین المللی،"کشور ها باید خطرات را از ناحیه پول شویی و تمویل تروریزم شناسائی، ارزیابی و درک نموده و اقدامات لازمه شامل تعیین یک اداره با صلاحیت و یا میکانیزم مؤثر جهت انسجام اقدامات مطلوب در زمینه ارزیابی خطرات و تعیین منابع در راستای مدیریت و کاهش مؤثر خطرات اتخاذ نمایند.....
تاریخ: 17-19 دسامبر 2017 محل: بانک جهانی، کابل افغانستان ادامه مطلب...
 
 

تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان واحد های استخبارات مالی کشور افغانستان و کشور اوکراین به امضاء رسید


مبتنی بر حکم ماده سی و یکم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی مرتبط به پولشویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی را با اداره سرویس نظارت بر امور مالی کشور اوکراین .....
...تاریخ: 11 نومبر 2017 محل: ادامه مطلب...
 

تدویر برنامه آموزشی برای مسئولین بخش رعایت و پیروی از قوانین بانکهای تجارتی و نمایندگی بانکهای خارجی در کشور.


به اساس احکام مواد مندرج ماده 18 قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم و ماده 19 مقرره مسئولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه پولشویی و تمویل تروریزم بانک ها مکلف به ارسال گزارش های معاملات مشکوک به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان هستند..
تاریخ: 07 عقرب 1396 محل: کابل, افغانستان ادامه مطلب...
 

اعلامیه گروه اقدامات مالی بین المللی


گروه اقدامات مالی بین المللی (Financial Action Task Force-FATF) یک نهاد بین المللی است که معیارات مبارزه با پول شوئی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی به شمول مبارزه با گسترش سلاح های کشتار جمعی را تعیین و بر اجراآت کشور های که طور مستقیم و یا غیر مستقیم عضویت آن سازمان را دارند نظارت مینماید. گروه متذکره سال سه مرتبه تدویر جلسه نموده و پیشرفت کشور های مختلف در موارد فوق الذکر را مورد بحث قرار داده و به اتفاق آراء تدابیر مقتضی را اتخاذ مینمایند. ...
تاریخ: 6 حوت 1395 ادامه مطلب...
 

تدویر اولین جلسه کمیته هماهنگی رعایت و پیروی از قوانین


مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان اولین جلسه ماهوار کمیته هماهنگی رعایت و پیروی از قوانین را به تاریخ 24 اکتوبر 2016 تحت ریاست آمر عمومی فنتراکا و با عضویت رئیس اتحادیه بانکها، مدیر بخش AML/CFT آمریت نظارت امور ...
تاریخ: 24 اکتوبر 2016 محل: کابل, افغانستان ادامه مطلب...اشتراک رئیس کُل د افغانستان بانک در جلسۀ عمومی گروه اقدامات مالی بین المللی (FATF) و امضای تفاهم نامۀ همکاری بین واحد استخبارات مالی افغانستان و واحد مبارزه با پول شویی (استخبارات مالی) کشور تایوان


محترم خلیل صدیق رئیس کُل دافغانستان بانک و محترم نثاراحمد یوسفزی آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان در جلسۀ عمومی گروه اقدامات مالی بین المللی(FATF) که در شهر پاریس کشور فرانسه تدویر یافته بود اشتراک نموده ...
تاریخ: 16-21 اکتوبر 2016 محل: پاریس , فرانسه ادامه مطلب...روند کنترول انتقالات پول در میدان هوائی بین المللی هرات آغاز گردید


مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان برنامه آموزش عملی و نظری هفت روزه را برای کارمندان مدیریت گمرک میدان هوایی بین المللی هرات، پولیس سرحدی، ریاست امنیت ملی، کمپنی امنیتی اولیف گروپ، ریاست گمرک اسلام قلعه، ریاست گمرک تورغندی، و مسئولین ریاست میدان هوایی هرات از تاریخ 20 الی 26 حمل 1395 برگزار نمود...
تاریخ: 20 الی 26 حمل 1395 محل: هرات, افغانستان ادامه مطلب...روند کنترول انتقالات پول در میدان هوائی بین المللی قندهار آغاز گردید


مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان برنامه آموزش عملی و نظری هفت روزه را برای کارمندان مدیریت گمرک میدان هوایی قندهار، پولیس سرحدی، ریاست امنیت ملی، کمپنی امنیتی اولیف گروپ، غرفۀ دافغانستان بانک و مسئولین ریاست میدان هوایی بین المللی قندهار از تاریخ 11 الی 17 حمل 1395 برگزار نمود...
تاریخ: 11 الی 17 حمل 1395 محل: قندهار, افغانستان ادامه مطلب...
 گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019