برنامۀ های آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ تطبیق لست های تعزیرات و موارد عمومی برای مشترکین در پروسه لیلام اسعار تدویر گردید


به سلسلۀ برنامه های آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت نهادهای گزارشده در امر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی برنامۀ آموزشی را تحت عنوان گزارشدهی معاملات بزرگ و معاملات مشکوک و چگونگی تطبیق لست تعزیرات برای مشترکین در پروسه لیلام اسعار، به تاریخ های 2 و 4 برج سنبله 1399 در سالون کنفرانس های دافغانستان بانک در مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان، دایر نمود. برنامۀ متذکره توسط محترم خیبر "همت" مدیر ارشد عملیات ساحوی افتتاح و در ضمن به اهمیت این چنین برنامه ها تآکید نموده و خواستار استفاده اعظمی توسط مشترکین، از برنامۀ گردید.

متعاقباً برنامۀ های آموزشی توسط محترم خواجه شیر احمد(ادریس) معاون مدیریت ارشد عملیات ساحوی مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی ارائه گردید موضوعاتی چون مکلفیت های قانونی مشترکین در پروسه لیلام اسعار در رابطه به گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ و چگونگی تطبیق لست های تعزیرات و اهمیت آنها در امر مبارزه با پولشویی و دفع خطرات ممکنه ناشی از عدم توجه به لست های متذکره، گنجانیده شده بود. همچنان در آجندای این برنامه مواردی چون توضیح و تشریح فصول و ماده های مربوط در قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم، قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و مسائلی مربوط به مقررۀ تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی و حالات مشکوکیت، کیفیت گزارشدهی معاملات، شاخص های پولشویی در سکتور صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی، مراحل ترتیب و ارسال گزارش معاملۀ مشکوک و بزرگ، روند دریافت گزارشها، تحلیل و انتشار معاملۀ مشکوک، شامل ساخته شده بود.

برنامۀ های آموزشی متذکره با انجام کار عملی در خصوص چگونگی ترتیب و ارسال گزارش معاملۀ مشکوک و معاملۀ بزرگ، پاسخ به سوالات اشتراک کننده گان و نتیجۀ گیری فعالیت متذکره، به پایان رسید.
گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019