برنامۀ های آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ، تطبیق لست های تعزیرات و موارد عمومی برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی ولایت فراه تدویر شد


به سلسلۀ برنامه های آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت نهادهای گزارشده در امر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی برنامۀ آموزشی را تحت عنوان گزارشدهی معاملات بزرگ معاملات مشکوک و چگونگی تطبیق لست تعزیرات برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی ولایت فراه ، طی یک روز در تالار جلسات شاروالی ولایت فراه دایر نمود که به تعداد( 111) تن از صرافان، فراهم کننده گان خدمات پولی و مسؤلین گزارشدهی دعوت گردیده بود. برنامه آموزشی متذکره توسط محترم حامد فکرت مدیر عمومی دافغانستان بانک ولایت فراه افتتاح گردید. متعاقباً محترم محمد رامین بشارت مدیر ساحوی زون غرب طبق اجندا در رابطه به اهمیت گزارشدهی معاملات مشکوک، گزارشدهی معاملات هنگفت و تطبیق لست های تعزیرات و نقش آن معلومات مفصلی را به اشتراک کننده گان ارائه نمودند. همچنان مسئولین نظارت از موسسات مالی غیر بانکی موضوعاتی چون مزایای جواز شرکت خدمات پولی، نحوه فعالیت های صرافان و خدمات پولی، فعالیت های مجاز و ممنوع صرافان و خدمات پولی و آگاهی دهی در امر مبارزه علیه پولشوئی و تمویل تروریزم را برای اشتراک کنندگان ارائه داشتند.

در برنامه آموزشی یادشده که توسط محترم محمد رامین بشارت مدیر ساحوی زون غرب مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی ارائه می گردید، موضوعاتی چون مکلفیت های قانونی مشترکین در رابطه به گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ و چگونگی تطبیق لست های تعزیرات و اهمیت آنها در امر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم و دفع خطرات ممکنه ناشی از عدم توجه به لست های متذکره، گنجانیده شده بود. همچنان در آجندای این برنامه مواردی چون توضیح و تشریح فصول و ماده های مربوط در قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم، قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و مسائلی مربوط به مقررۀ تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی و حالات مشکوکیت، کیفیت گزارشدهی معاملات، شاخص های پولشویی در سکتور صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی، مراحل ترتیب و ارسال گزارش معاملۀ مشکوک و بزرگ، روند دریافت گزارشها، تحلیل و انتشار معاملۀ مشکوک، شامل ساخته شده بود.

برنامۀ های آموزشی متذکره با انجام کار عملی در خصوص چگونگی ترتیب و ارسال گزارش معاملۀ مشکوک و معاملۀ بزرگ، پاسخ به سوالات اشتراک کننده گان و نتیجۀ گیری فعالیت متذکره، موفقانه به پایان رسید.


گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019