برنامۀ های آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ، تطبیق لست های تعزیرات و موارد عمومی برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی ولایت هرات تدویر شد


به سلسلۀ برنامه های آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت نهادهای گزارشده در امر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی برنامۀ آموزشی را تحت عنوان گزارشدهی معاملات بزرگ معاملات مشکوک و چگونگی تطبیق لست تعزیرات برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی ولایت هرات ، طی شش برنامه در هوتل برج صدف شهر هرات دایر نمود که در هر برنامه به تعداد 150 تن از صرافان، فراهم کننده گان خدمات پولی و مسؤلین گزارشدهی دعوت گردیده بود. برنامه های آموزشی متذکره توسط محترمان هریک عبدالحبیب احمدزی آمر زون غرب دافغانستان بانک و محمد رامین بشارت مدیر ساحوی زون غرب افتتاح گردید. متعاقباً محترم خواجه شیر احمد "ادریس" معاون مدیریت ارشد عملیات ساحوی مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی و محمد رامین بشارت مدیر ساحوی زون غرب طبق اجندا در رابطه به اهمیت گزارشدهی معاملات مشکوک، گزارشدهی معاملات هنگفت و تطبیق لست های تعزیرات و نقش آن معلومات مفصلی را به اشتراک کننده گان ارائه نمودند.

در برنامه های آموزشی یادشده که توسط محترم خواجه شیر احمد (ادریس) معاون مدیریت ارشد عملیات ساحوی مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی ارائه می گردید، موضوعاتی چون مکلفیت های قانونی مشترکین در رابطه به گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ و چگونگی تطبیق لست های تعزیرات و اهمیت آنها در امر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم و دفع خطرات ممکنه ناشی از عدم توجه به لست های متذکره، گنجانیده شده بود. همچنان در آجندای این برنامه مواردی چون توضیح و تشریح فصول و ماده های مربوط در قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم، قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و مسائلی مربوط به مقررۀ تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی و حالات مشکوکیت، کیفیت گزارشدهی معاملات، شاخص های پولشویی در سکتور صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی، مراحل ترتیب و ارسال گزارش معاملۀ مشکوک و بزرگ، روند دریافت گزارشها، تحلیل و انتشار معاملۀ مشکوک، شامل ساخته شده بود.

برنامۀ های آموزشی متذکره با انجام کار عملی در خصوص چگونگی ترتیب و ارسال گزارش معاملۀ مشکوک و معاملۀ بزرگ، پاسخ به سوالات اشتراک کننده گان و نتیجۀ گیری فعالیت متذکره، بعد از شش روز کاری، موفقانه به پایان رسید.


گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019