تدویر برنامه آموزشی برای شرکت های خدمات پولی و صرافی


مکان: کابل، افغانستان
زمان: 1 دلو 1399

برنامه آموزشی برای کارمندان بخش تطابق و پیروی از قوانین شرکت های خدمات پولی و صرافی در د افغانستان بانک تدویر یافت. این برنامه که توسط کارمندان مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی به نمایندگان این شرکتها تنظیم گردیده بود، در مورد لیلام اسعار، گزارش دهی معاملات هنگفت، حواله از طریق سافت ویرهای مخصوص و معرفی لست های تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد و لست اشخاص حقیقی و حکمی دارای خطر بلند فنتراکا معلومات ارائه گردید.

در این برنامه نزدیک به ۴۰ تن از نمایندگان شرکت های خدمات پولی و صرافی اشتراک نموده بودند که برای شان آموزش های همه جانبه داده شد. هدف از راه اندازی این ورکشاپ بهبود عملکردها و جمع آوری معلومات پیرامون کاهش خطرات پولشویی و تمویل تروریزم و مبارزه با این پدیده بود. رهبری د افغانستان بانک همواره تلاش نموده تا برای به وجود آوردن شفافیت در عرصه های مختلف برای شرکت های صرافی و خدمات پولی و ادارات ذیربط برنامه های آموزشی را راه اندازی نماید تا از این طریق خدمات خوبتر و بهتر را برای مردم کشور ارائه نمایند.
گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019