تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان و واحد استخبارات مالی کشور اردن به امضا رسید


تاریخ امضا تفاهمنامه: ۱۰ قوس، ۱۳۹۹

مبتنی به ماده سی و یکم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی د افغانستان بانک (واحد استخبارات مالی) تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی مرتبط به پول شویی، تمؤیل تروریزم و سایر جرایم اصلی را با واحد استخبارات مالی کشور اردن به امضاء رسید.

این تفاهم نامه به منظور ایجاد چارچوب همکاری، سرعت بخشیدن به تبادل اطلاعات مالی، ایجاد یک میکانیزم و هماهنگی مؤثر در امر مبارزه علیه پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی توسط واحد های استخبارات مالی هر دو کشور به امضاء رسیده است.

به اساس مندرجات تفاهمنامه، مرکز تحلیل معاملات و را پور های مالی و واحد استخبارات مالی کشور اردن متعهد به جمع آوری، تحلیل، تجزیه و تسهیل تبادل اطلاعات مالی به صورت خود کار و یا بر اساس درخواست طرفین غرض حمایت در تحقیقات مربوط به پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم مرتبط می باشند.

همچنان قابل ذکر است که این بیست و یکمین تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی مرتبط به پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی می باشد که تا اکنون توسط مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی د افغانستان بانک با ادارات مماثل خارجی به امضأ رسانیده شده است.گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019