برنامه آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ تطبیق لست های تعزیرات و موارد عمومی به شرکتهای خدمات پولی خوافی، بینظیر رحمانی و برادران زیارتجائی تدویر گردید


به سلسلۀ برنامه های آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت نهادهای گزارشده در امر مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی برنامۀ آموزشی را تحت عنوان گزارشدهی معاملات بزرگ و معاملات مشکوک و چگونگی تطبیق لست تعزیرات برای شرکتهای خدمات پولی خوافی، بینظیر رحمانی و برادران زیارتجائی، به تاریخ 22/10/1399 در سالون کنفرانس های دافغانستان بانک در زون غرب در شهر هرات، دایر نمود.

در برنامۀ آموزشی متذکره که توسط محترم محمد رامین بشارت مدیر ساحوی زون غرب و محترم عبدالبصیر الکوزی آفیسر ارشد مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی ارائه گردید موضوعاتی چون مکلفیت های قانونی شرکت های صرافی و خدمات پولی در رابطه به گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ و چگونگی تطبیق لست های تعزیرات و اهمیت آنها در امر مبارزه با پولشویی و دفع خطرات ممکنه ناشی از عدم توجه به لست های متذکره، گنجانیده شده بود. همچنان در آجندای این برنامه مواردی چون توضیح و تشریح فصول و ماده های مربوط در قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم، قانون جلوگیری از تمویل تروریزم و مسائلی مربوط به مقررۀ تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی و حالات مشکوکیت، کیفیت گزارشدهی معاملات، شاخص های پولشویی در سکتور صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی، مراحل ترتیب و ارسال گزارش معاملۀ مشکوک و بزرگ، روند دریافت گزارشها، تحلیل و انتشار معاملۀ مشکوک و گزاردشدهی و درج معاملات اشتراک در پروسه لیلام اسعار، شامل ساخته شده بود.

برنامۀ آموزشی متذکره با انجام کار عملی در خصوص چگونگی ترتیب و ارسال گزارش معاملۀ مشکوک و معاملۀ بزرگ، پاسخ به سوالات اشتراک کننده گان و نتیجۀ گیری فعالیت متذکره، به پایان رسید.گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019