کمیتهء نظارت از تطبیق پلان آماده‌گی برای ارزیابی افغانستان نخستین بار تدویر جلسه نمود


نخستین جلسهء کمیتهء نظارت از تطبیق پلان آماده‌گی افغانستان و تطبیق سفارشات گروهء بین المللی اقدامات مالی دیروز مورخ ۵ حمل ۱۳۹۹ به ریاست وزیر محترم مالیه داکتر محمد همایون قیومی دایر گردید.

در ابتدای این جلسه که به دلیل رعایت معیارهای جلوگیری از شیوع بیماری (کووید ۱۹) به طور زنده (آنلاین) میان اعضای کمیته در وزارت مالیه و دافغانستان بانک برگزار گردیده بود، نخست محترم داکتر محمد همایون قیومی در رابطه به دلیل ایجاد کمیتهء متذکره و اهمیت آن صحبت نمودند و تطبیق سفارشات گروهء بین المللی اقدامات مالی را مسوولیت تمام ادارات دانسته و تاکید ورزیدند که در این راستا نباید هیچ گونه سهل انگاری از جانب ادارات صورت گیرد و همه ادارات ذیربط باید در زمینه مسوولانه عمل نمایند.

متعاقباً محترم واحد الله نوشیر سرپرست بانک مرکزی افغانستان و معاون کمیتهء یادشده پیرامون اهمیت ارزیابی افغانستان توسط گروهء بین المللی اقدامات مالی و پیامدهای نتایج مثبت و منفی آن صحبت نمودند و روی همکاری نزدیک وزارتخانه ها و ادارات ذیربط جهت تطبیق موارد پلان شده و تحت پلان، تاکید جدی ورزیده علاوه نمودند که تمام ادارات در این زمینه باید خود را مسوول بدانند، چون ارزیابی افغانستان یک موضوع مهم برای کشور است و نتایج این ارزیابی تاثیرات مستقیمی بر حکومت و زنده‌گی مردم افغانستان دارد.

سپس محترم محمد سلیم صلاح آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی از ادرس دارالانشای کمیتهء نظارت از تطبیق پلان آماده‌گی برای ارزیابی افغانستان گزارش مفصلی را پیرامون اقدامات اتخاذ شده از جانب این مرکز در رابطه به آماده‌گی ها برای ارزیابی افغانستان به جلسه ارائه نمود و پیرامون سند ارزیابی ملی خطرات پولشویی و تمویل تروریزم و پلان عمل آن که هر دو از جانب کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم مورد تایید قرار گرفته بود، معلومات مفصل و توضیحی را ارائه نمود. وی همچنان در رابطه به مسودهء طرزالعمل ارزیابی افغانستان که توسط آمریت مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی ترتیب یافته بود، صحبت نموده و افزود که نسخهء پیشنویس این طرزالعمل بعد از ترتیب و مرور نهایی به جلسهء کمیته نظارت از تطبیق پلان آماده‌گی برای ارزیابی افغانستان، ارائه خواهد شد. وی همچنان کمیتهء متذکره را اطمینان داد که پلان عمل ارزیابی ملی خطرات پولشویی و تمویل تروریزم طی هفتهء آینده با ادارات ذیربط شریک خواهد شد و ادارات خود مکلف خواهند بود تا برای تطبیق موثر و به موقع پلان عمل ارزیابی، پلان عمل جداگانه‌ای را ترتیب و عملی نمایند.

شایان ذکر است که کمیتهء نظارت از تطبیق پلان آماده‌گی برای ارزیابی افغانستان و تطبیق سفارشات گروهء بین المللی اقدامات مالی طی حکم شماره ۱۱۰ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۸ مقام محترم ریاست جمهوری به منظور تطبیق بهتر معیارهای مبارزه با پولشویی، تمویل تروریزم و تطبیق سفارشات گروهء بین المللی اقدامات مالی، تحت ریاست وزیر مالیه و معاونیت ریاست دافغانستان بانک و با عضویت رئیس عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ وزارت مالیه، رئیس بورد حقوقی وزارت مالیه، رئیس کمیسیون حل منازعات مالی و آمر مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی دافغانستان بانک، ایجاد گردیده است که مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی وظیفه و مسوولیت دارالانشای کمیتهء متذکره را دارا می باشد.
گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019