لست تعزیرات 1988 شورای امنیت سازمان ملل متحد

به منظور دریافت ترجمۀ غیر رسمی لست تعزیرات 1988 شورای امنیت سازمان ملل متحد، لطفاً (اسم، موقف، نهاد / اداره، آدرس الکترونیکی، شمارۀ تماس و هدف استفاده از لست متذکره) را به ایمیل آدرس Compliance@fintraca.gov.af ارسال نمائید.گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019