لست منتشر شده نهاد های که از واریز و برداشت بانکنوت های دالرد امریکا د هغه ادارو لست چې په بانکي حسابونو کې د امریکایی ډالرو د جمع کولو او ایستلو څخه منع اعلان شوي


شماره نام نهاد آدرس نوع نهاد
1 آرین بانک سرک مسجد حنظله کابل افغانستان نهاد مالی
2 طالبان   گروپ تروریستی
3 جمعیت تعاون اسلامیه   گروپ تروریستی
4 امة تعمیر نو سرک ۱۳ وزیراکبرخان نهاد خیریه
5 انجمن احیای میراث اسلامی ویا کمیته حمایت افغانها چپرهار اده ُ مکتب میا عمر سابقه جلال آباد افغانستان نهاد خیریه
6 نهاد جهانی مدد رسان   نهاد خیریه
7 بنیاد جهانی خیرخواهی   نهاد خیریه
8 نهاد بین المللی خیریه الاختر   نهاد خیریه
9 الحرمین -شاخه افغانستان   نهاد خیریه
10 بانک صادرات ایران منزل تحتانی تعمیر سرک بانک خون هرات شماره ۶۵ مقابل ریاست امنیت سرک تربازخان کابل نهاد مالی
11 نهاد حاجی جمعه خان   سردسته مواد مخدر
12 حرکت الجهاد اسلامی   گروپ تروریستی
13 جند الله   گروپ تروریستی
14 تبادله اسعار نوی انصاری دکان نمبر ۹۳ منزل اول سرای شاهزاده مارکیت نهاد مالی
15 نوی انصاری لمیتد شهرنو سرک تربازخان نهاد مالی
16 نوی احمدی لمیتد مارکیت صرافی دکان نمبر ۴۸/۴۹ نهاد مالی
17 تبادله اسعار محمد ولی مارکیت صرافی منزل چهارم دوکان نمبر ۱ نهاد مالی
18 تبادله اسعار روشن ویا حواله حاجی احمدشاه منزل پنجم دکان نمبر۲۵ شهرقندهار مارکیت صرافی نهاد مالی
19 تبادله اسعار حاجی خیرالله و حاجی ستار بازار قندهاری سرک چوهارمیر نهاد مالی
20 شبکه حقانی   نهاد خیریه
21 راحت لمیتد یا صرافی راحت اطاق نمبر ۳۳ منزل پنجم مارکیت صرافی نهاد مالی
22 گروپ قومندان نذیر   گروپ تروریستی
23 صرافی لاهور جان شینواری ویا خدمات پولی حاجی لال محمد و یا علی شیر شینواری لیمتد صرافی لاهورجان شینواری‌ُ مارکیت غلام دستگیر دکان نمبر ۱۸-۱۹ منزل اول چوک تلاشی جلال آباد دو کان نمبر ۱۳ منزل دوم مارکیت شاهزاده نهاد مالی
24 شرکت حواله حاجی بصیر و زرجمل سناتن بازار سرک بازار سناتن نزدیک سرک ترنج نهاد مالی
25 داعش - خراسان   گروپ تروریستی
26 جماعت الادعوة الاقران   گروپ تروریستی
27 القاعده در شبعه جزیره هند   گروپ تروریستی
28 جماعت الحرار   گروپ تروریستی
29 نهاد مدد رسان و انکشافی جماعت الهدا برای قران و سنت جلال آباد ننگرهار نهاد خیریه
30 خطابت الامام الابخاری   گروپ تروریستی
31 سازمان رفاه اجتماعی نجات (معروف به نجات-اجتماعی) شماره خانه 1297، بلاک شماره 2، ناحیه 2، منطقه نارنج باغ، جلال آباد، ننگرهار، افغانستان؛ حوزه دوازدهم پولیس، شهر کابل، ولایت کابل، افغانستان: شهر جلال آباد، ولایت ننگرهار، افغانستان [تروریست شناخته شده جهانی] (مرتبط به گروه داعش شاخه خراسان) گروپ تروریستی
32 خدمات پولی گلالی اسحاق فیروز / خدمات پولی اسحاق فیروز/خدمات پولی حق فیروز صرافی اتل منزل اول دوکان نمبر ۲۴ شھر قندھار ولایت قندھار افغانستان خدمات پولی
33 بلال مصطفی کندھار لمیتد حبیب وات لمر مارکیت منزل اول شھر قندھار لمیتد
34 سازمان جنایتکار فراملی عبید علی خان نوشرا، پاکستان سازمان جنایتکار
35 اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی   اتحادیه

تاریخ بروز لست: 10 اپریل 2021