په ملي کچه د قانون پلي کوونکو ادارو سره تفاهمنامې

شميره عنوان
1 لوی څارنوالي
2 د کورنیو چارو وزارت
3 د ملي امنیت عمومی ریاست
4 د مالي چارو څارنې – د افغانستان بانک
5 د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او څارنې عالي اداره
6 د افغانستان د ګمرکونو ریاست
7 د افغانستان د عوایدو ریاستکلنۍ راپور 2020
کلنۍ راپور 2019