د افغانستان بانک د مالي معاملو او رپوټونو د شننې مرکز او د اردن هیواد مالي استخباراتو واحد ترمنخ د معالوماتو تبادلي په تړاو د همکاریو هوکړه لیک لاسلیک شو

د هوکړه لیک د لاسلیک نېټه: ۱۰ لیندۍ ۱۳۹۹

د پیسو وینځلو او له جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوي قانون د یو دیرشمې مادې پر بنسټ، د افغانستان بانک د مالي معاملو او رپوټونو د شننې مرکز د اردن هیواد مالي استخباراتو واحد سره د پیسو وینځلو، ترهګرۍ تمؤیل او نورو اصلي جرمونو پورې د اړوندو مالي معلوماتو تبادلې په تړاو د همکاریو هوکړه لیک لاسلیک کړ.

ددې هوکړه لیک موخه د همکاریو په برخه کې د یو مناسب میکانیزم رامینځ ته کول، په ګړندي ډول د مالي معلوماتو تبادله او د پیسو وینځلو، ترهګرۍ تمویل او نورو اصلي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د اغیزمنې همغږۍ رامنځته کول دي.

د یاد هوکړه لیک د مندرجاتو له مخې، د مالي معاملو او رپوټونو د شننې مرکز او د اردن هیواد مالي استخباراتو واحد اړ دې چې په خودکار ډول یا د غوښتنلیک پربنسټ د پیسو وینځلو او د ترهګرۍ تمویل اړوندو معلوماتو په راغونډولو، شننې او د معلوماتو د تبادلې په برخه کې همکارۍ وکړي.

همدارنګه د یادونې وړ ده چې د دوه اړخیزو همکاریو په لړ کې دا یو ویشتم هوکړه لیک دی چې د افغانستان بانک د مالي معاملو او رپوټونو د شننې مرکز لخوا د بهرنیو هیوادونو له سیالو ادارو سره د پیسو وینځلو او ترهګرۍ تمویل او نورو اصلي جرمونو اړوند د مالي معلوماتو د تبادلې په اړه لاسلیک کیږي.کلنۍ راپور 2020
کلنۍ راپور 2019