دری پښتو English
لټون


Annual Report 2017
FATF Reccomandations
Annual Report 2016


په ملي کچه د قانون پلي کوونکو ادارو سره تفاهمنامې


شميره عنوان
1 لوی څارنوالي
2 د کورنیو چارو وزارت
3 د ملي امنیت عمومی ریاست
4 د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز
5 د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او څارنې عالي اداره
6 د افغانستان د ګمرکونو ریاست
7 د افغانستان د عوایدو ریاست

back to top