د بریښنایي پیسو موسسې

د بریښنایي پیسو د موسساتو مقررې د اوه ویشتمې مادې پر بنسټ ټول د بریښنایی پیسو موسسات مکلف دي چې د سترو معاملو راپورونه، ټولو هغه معاملو چې په مقرره کې ورته اشاره شوې یا د هرې تللي او راغلې حوالې چې مقدار یې د لس زره 10000 افغانیو برابر او یا لدې څخه زیات وي د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز ته ورکړي. ذکر شوې معاملي د بریښنایي پیسو د موسسو ستر راپورونه ګڼل کیږي. د بريښنايي پیسو موسسات باید د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د شننې مرکز ته خپل راپورونه په میاشتنۍ توګه چې د راتلونکې میاشت د پنځه 5 رسمي ورځو څخه وروسته والی ونکړي؛ وسپاري.

مرکزي بانک تردې دمه د بريښنایي پیسو لاندې درې موسساتو ته جوازونه ورکړي:

شمېره عنوان انټرنیټی صفحه
1 د روشن مخابراتي کمپنۍ-M-Paisa www.roshan.af
2 د اتصالات مخابراتۍ کمپنۍ- M-Hawala www.etisalat.af
3 د افغان بیسیم مخابراتي کمپنۍ - MyMoney www.afghan-wireless.comکلنۍ راپور 2020
کلنۍ راپور 2019