نور قوانین او مقررات

شمېره سرليک دانلود
1 د افغانستان اساسی قانون دانلود
2 د څارنوالی د تشکیل او واک قانون دانلود
3 د افغانستان د اسلامی جمهوریت د قضائیه قوي د محکمو د تشکیلاتو او واک قانون دانلود
4 د جزا کود دانلود
5 د دولتي مقاماتو او کار کوونکود شتمنیو د اشاعې او ثبت قانون دانلود
6 له اداري فساد سره د مبارزې قانون دانلود
7 د اداري فساد دجرمونو له اطلاع ورکوونکو څخه د ملاتړ قانون دانلود
8 د ګمرکونو قانون دانلود
9 د بیمې قانون دانلود
10 د مالي اجارې قانون دانلود
11 د معاملې وړ سندونو قانون دانلود
12 د غیر دولتي موسساتو قانون دانلود
13 د تورنو محکومینو د استرداد او عدلي همکارۍ قانون دانلود


کلنۍ راپور 2020
کلنۍ راپور 2019