متحدالمال ها

شماره عنوان دانلود
1 متحد المال شماره (1) تحلیل مقدماتی گزارشهای معاملات مشکوک دانلود
2 متحد المال شماره (2) فورم افتتاح حساب مشتریان و جلوگیری از ارسال معلومات هویتی غیر واقعی دانلود
3 متحد المال شماره (3) تطبیق سریع دساتیر انجماد دانلود
4 متحد المال شماره (4) گزارش معاملات بزرگ طی دو روز متواتر دانلود
5 متحد المال شماره (5) اسناد حمایوی الزامی دانلود
6 متحد المال شماره (6) ارسال قضایای مشهود جعل به ادارات تنفیذ قانون و ادارۀ محترم لوی څارنوالی ج.ا.ا دانلودگزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019