دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2016
FATF Reccomandations
FATF Reccomandations


مقررات


شماره عنوان دانلود
1 تعدیلات مقررۀ کنترول و راپور دهی پول، اسعار و اسناد قابل معامله دانلود
2 مقرره تنظیم فعالیت ھای صرافا و فراھم کنندگان خدمات پولی دانلود
3 مقررۀ صرافان اسعار خارجی دانلود
4 مقررۀ کنترول و راپور دهی پول، اسعار و اسناد قابل معامله دانلود
5 مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم دانلود
back to top