مقررات

شماره عنوان دانلود
1 مقررۀ کنترول و راپور دهی پول، اسعار و اسناد قابل معامله دانلود
2 تعدیلات مقررۀ کنترول و راپور دهی پول، اسعار و اسناد قابل معامله دانلود
3 مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم دانلود
4 مقرره تنظیم و نظارت فعالیت صرافی ها و خدمات پولی دانلود
5 مقرره تنظیم و نظارت مؤسسات پولی الکترونیکی دانلود
6 مقرره مسوولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه پولشویی و تمویل تروریزم دانلود
7 مقرره مؤسسات مالی قروض کوچک دانلود


گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019