دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2017
FATF Reccomandations
Annaul Report 2016


مقررات


شماره عنوان دانلود
1 تعدیلات مقررۀ کنترول و راپور دهی پول، اسعار و اسناد قابل معامله دانلود
2

مقرره تنظیم فعالیت ھای صرافان و فراھم کنندگان خدمات پولی

دانلود
3 مقررۀ کنترول و راپور دهی پول، اسعار و اسناد قابل معامله دانلود
4 مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم دانلود
5 مقرره مسئولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه پولشویی و تمویل تروریزم دانلود
back to top