مقررات

شماره عنوان دانلود
1 مقررۀ کنترول و راپور دهی پول، اسعار و اسناد قابل معامله دانلود
2 تعدیلات مقررۀ کنترول و راپور دهی پول، اسعار و اسناد قابل معامله دانلود
3 مقررۀ تنظیم فعالیت ھای صرافان و فراھم کنندگان خدمات پولی دانلود
4 مقررۀ تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی دانلود
5 مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم دانلود
6 مقررۀ مسئولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه پولشویی و تمویل تروریزم دانلود


گزارش سالانه 2018
گزارش سالانه 2017