مقررات

شماره عنوان دانلود
1 مقررۀ کنترول و راپور دهی پول، اسعار و اسناد قابل معامله دانلود
2 تعدیلات مقررۀ کنترول و راپور دهی پول، اسعار و اسناد قابل معامله دانلود
3 مقرره تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی دانلود
4 مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم دانلود
5 مقررۀ مسئولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه پولشویی و تمویل تروریزم دانلود


گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019