مؤسسات پولی الکترونیکی

به اساس ماده 27 مقررۀ مؤسسات پولی الکترونیکی، تمام مؤسسات الکترونیکی مکلف اند تا گزارش های معاملات هنگفت که حد آن در مقررۀ متذکره تعین گردیده است را مطابق شکلیات و لازمه های فورم های گزارشدهی در مدت سه روز کاری بعد از ختم هر ماه به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان ارسال بدارند.


دافغانستان بانک تا اکنون برای سه مؤسسه پولی الکترونیکی جواز صادر نموده است.


شماره عنوان ویب سایت
1 کمپنی مخابراتی روشن (M-Paisa) www.roshan.af
2 کمپنی مخابراتی اتصالات (M-Hawala) www.etisalat.af
3 کمپنی مخابراتی افغان بیسیم(My-Money) www.afghan-wireless.comگزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019