لینک های مربوط

شماره عنوان ویب سایت
1 دفتر ریاست جمهوری اسلامی افغانستان www.president.gov.af
2 ستره محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان www.supremecourt.gov.af  
3 ادارۀ لوی څارنوالی ج.ا.ا www.ago.gov.af
4 وزارت مالیه ج.ا.ا www.mof.gov.af
5 وزارت داخله ج.ا.ا www.moi.gov.af
6 وزارت خارجه ج.ا.ا www.mfa.gov.af
7 وزارت عدلیه ج.ا.ا www.moj.gov.af
8 وزارت مبارزه با مواد مخدر ج.ا.ا www.mcn.gov.af
9 دافغانستان بانک (بانک مرکزی) www.dab.gov.af
10 ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری www.anti-corruption.gov.af  
11 دیدبان شفافیت افغانستان www.iwaweb.org   
12 انجمن بانک های خصوصی افغانستان www.aba.org.af
13 انجمن مؤسسات کوچک مالی افغانستان www.ama.org.af  
14 نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد (نیویارک) www.afghanistan-un.org
15 کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری www.mec.af


گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019