دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2017
FATF Reccomandations
Annaul Report 2016


قوانین


شماره عنوان دانلود
1 تعدیلات قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم دانلود
2 تعدیلات قانون جلوگیری از تمویل تروریزم دانلود
3 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم دانلود
4 قانون بانکداری افغانستان دانلود
5 قانون جلوگیری از تمویل تروریزم دانلود
6 قانون دافغانستان بانک دانلود
back to top