قوانین

شماره عنوان دانلود
1 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم دانلود
2 تعدیلات قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم (نمبر جریده رسمی: ۱۱٧٠) دانلود
3 تعدیل دربرخی ازمواد قانون جلوگیری ازپول شویی وعواید ناشی ازجرایم (نمبر جریده رسمی: ١٢١٠) دانلود
4 قانون جلوگیری از تمویل تروریزم دانلود
5 تعدیلات قانون جلوگیری از تمویل تروریزم دانلود
6 قانون بانکداری افغانستان دانلود
7 قانون دافغانستان بانک دانلود


گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019