مرور مختصر در مورد مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) مبتنی به قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم به منظور جلوگیری از سؤ استفاده از سیستم بانکی و مالی کشور برای فعالیت های مرتبط با پول شویی و تمویل تروریزم در سال 2006 در چوکات دافغانستان بانک تأسیس گردیده است.

بر اساس قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) یک نهاد مستقل در فعالیت ها، وظایف و کارکرد های خویش بوده، از جمله استقلالیت کامل در تصامیم، دریافت، تجزیه، تحلیل و انتشار گزارشات معاملات مشکوک و سایر معلومات مربوط به پول شویی، جرایم اصلی و تمویل تروریزم مطابق به احکام قانون می باشد، که در کلیه اجراآت خود به شورای عالی بانک مرکزی نیز جوابده می باشد.

هدف اساسی قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، حراست و نگهداری نظام مالی افغانستان در مطابقت و اطاعت پذیری از قوانین، مقررات، میثاق ها و پیمان های بین المللی میباشد. واحد استخبارات مالی یک نهاد مستقل عملیاتی بوده و از نگاه اداری در چارچوب دافغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان) قرار دارد. این مرکز به منظور رسیدن به اهداف خویش متعهد به ارزش های ملی و عمل به تعهدات بین المللی در راستای مبارزه علیه پولشویی و تمویل تروریزم میباشد.

همچنان مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان دارای صلاحیت قانونی جهت تحلیل و تجزیه معلومات بخاطر تهیه آمار و ارقام، روند و طبقه بندی معلومات به هدف بلند بردن آگاهی عامه، موسسات مالی، همکاران بین المللی و مسئولین دولتی افغانستان در راستای پول شویی و تمویل تروریزم می باشد.گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019