سایر قوانین و مقررات

شماره عنوان دانلود
1 قانون اساسی افغانستان دانلود
2 قانون تشکیل و صلاحیت لوی څارنوالی دانلود
3 قانون اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری دانلود
4 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوۀ قضایۀ جمهوری اسلامی افغانستان دانلود
5 کود جزا دانلود
6 قانون مبارزه با فساد اداری دانلود
7 قانون حمایت از اطلاع دهندگان فساد اداری دانلود
8 قانون اشاعه و ثبت دارایی ها دانلود
9 قانون گمرکات دانلود
10 قانون بیمه دانلود
11 قانون اجاره مالی دانلود
12 قانون اسناد قابل معامله دانلود
13 قانون مؤسسات غیر دولتی دانلود
14 قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاری عدلی دانلود


گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019