دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2016
FATF Reccomandations
FATF Reccomandations


سایر قوانین و مقررات


شماره عنوان دانلود
1 قانون تشکیل و صلاحیت لوی څارنوالی دانلود
2 قانون اساسی افغانستان دانلود
3 قانون اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری دانلود
4 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوۀ قضایۀ جمهوری اسلامی افغانستان دانلود
back to top