دیدگاه

مبدل شدن به یک مرکز عالی در راستای مبارزه علیه پولشویی و تمویل تروریزم در سطح کشور با روی دست گرفتن بهترین شیوه ها و سفارشات معتبر بین المللی


ماموریت

حفظ نظام مالی افغانستان از پول شویی و تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی در تشریک مساعی با مراجع تنفیذ قانون، ادارات نظارتی و همکاران بین المللیگزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019