اخبار و رویداد ها

تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی دافغانستان بانک (واحد استخبارات مالی) و ریاست عمومی امنیت ملی به امضاء رسید


مبتنی به حکم ماده بیست و هشتم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی دافغانستان بانک (واحد استخبارات مالی) و ریاست عمومی امنیت ملی به منظور تسهیل همکاری در تبادل اطلاعات و معلومات در مطابقت با قوانین نافذ کشور و همچنان انجام کشف، تثبیت ......
تاریخ: 24 حمل 1398 محل: د افغانستان بانک ادامه مطلب...
 
 

تفاهم نامه تبادل اطلاعات مالی میان مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی د افغانستان بانک و اداره مبارزه با جرایم اقتصادی څارنوالی عمومی کشور جمهوری ازبکستان به امضأ رسید


مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی د افغانستان بانک مبتنی به حکم ماده سی و یکم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی مرتبط به پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی را با اداره محترم مبارزه با جرایم اقتصادی ......
تاریخ: 27 حوت 1397 محل: سفارت ازبکستان ادامه مطلب...
 
 

اولین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم تدویر یافت


مبتنی به تعدیلات وضع شده در مادۀ 33 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، اولین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم در ترکیب ده نهاد دولتی به تاریخ 7 حوت 1397 تحت ریاست رئیس کُل دافغانستان بانک در مقر دفتر مرکزی دافغانستان بانک برگزار گردید......
تاریخ: 7 حوت 1397 محل: دافغانستان بانک ادامه مطلب...


مؤسسات پولی الکترونیکی تحت پوشش گزارش دهی به واحد استخبارات مالی افغانستان قرار گرفت


به تاسی از ماده پنجم، هفدهم و هجدهم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم ، تمامی مؤسسات مالی ، تشبثات و حرفه های غیرمالی مشخص را مکلف نموده تا در مورد معاملات نقدی که ارزش آن بیشتر از حد مندرج مقرره مربوطه و گزارش معاملات مشکوک .....
تاریخ: محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...
 

شرکت های بیمه تحت پوشش گزارش دهی به واحد استخبارات مالی افغانستان قرار گرفت


ممبتنی به مواد پنجم، دوازدهم و هجدهم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، شرکت های بیمه از جمله مراجع راپور دهنده به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان می باشند ......
تاریخ: محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...
 

برنامه آموزشی در مورد کنترول و راپوردهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی


مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان مبتنی بر حکم ماده 12 مقررۀ کنترول و راپور دهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی و تقاضا ریاست محترم عمومی گمرکات برنامه آموزشی یک روزه را به منظور آگاهی دهی .....
تاریخ: 10 اسد 1397 محل: اکادمی گمرکات و مالیات ادامه مطلب...
 

کمیته هماهنگی رعایت و پیروی از قوانین


به منظور بهبود روند رعایت و پیروی از قوانین جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم و مقرره های مربوطه در سکتور بانکی افغانستان، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان رسماً کمیته متذکره را در سپتامبر 2016 ایجاد نمود .....
تاریخ: 15 جولای 2018 محل: اتحادیه بانک های افغانستان ادامه مطلب...
 

تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان واحد های استخبارات مالی کشور افغانستان و کشور قزاقستان به امضاء رسید


واحد های استخبارات مالی کشور افغانستان و قزاقستان تفاهم نامۀ همکاری های دوجانبه را به منظور شریک ساختن استخبارات مالی امضاء رسانیده اند. این تفاهمنامه در جریان بیست و هشتمین اجلاس گروه اوراسیا (Eurasian Group) که در شهر .....
تاریخ: 23 می 2018 محل: نانجینگ چین ادامه مطلب...
 

برنامه آموزشی در مورد گزارش دهی معاملات مشکوک به کارمندان ریاست امور بیمه ها و شرکت های بیمه تدویر یافت


به اساس احکام مواد مندرج ماده 18 قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم شرکت های بیمه مکلف به ارسال گزارش های معاملات مشکوک به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان میباشند .....
تاریخ: 15 ثور 1397 محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...
 

مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی را با مرکز تحلیل راپورهای معاملات استرالیا به امضاء رسانید


مبتنی بر حکم ماده سی و یکم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی مرتبط به پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی را با مرکز تحلیل راپورهای معاملات استرالیا به تاریخ 15 حمل سال 1397 مصادف به 4 آپریل 2018 با حضور داشت محترم واحدالله "نوشیر" معاون اول د افغانستان، و معاون سفارت کبرای کشور استرالیا توسط محترم نثار احمد "یوسفزی" آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان در مقر سفارت آن کشور در کابل به امضاء رسید.....
تاریخ: 15 حمل 1397 محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...
 
 

تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان وزارت امور داخله و دافغانستان بانک به نمایندگی از مرکز تحلیل معاملات وراپورهای مالی افغانستان به امضاء رسید


مبتنی بر حکم ماده بیست و هشتم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، جلالتمآب خلیل "صدیق" رئیس کُل د افغانستان بانک به نمائنده گی از مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادله اطلاعات و تطبیق مؤثر مفادات قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم با جلالتمآت ویس احمد "برمک" وزیر امور داخله به امضاء رسانید.
تاریخ: 06 حمل 1397 محل: کابل افغانستان ادامه مطلب...
 

افغانستان پروسه ارزیابی خطرات ملی پول شویی و تمویل تروریزم را آغاز نمود


به اساس سفارش گروه اقدامات مالی مالی بین المللی،"کشور ها باید خطرات را از ناحیه پول شویی و تمویل تروریزم شناسائی، ارزیابی و درک نموده و اقدامات لازمه شامل تعیین یک اداره با صلاحیت و یا میکانیزم مؤثر جهت انسجام اقدامات مطلوب در زمینه ارزیابی خطرات و تعیین منابع در راستای مدیریت و کاهش مؤثر خطرات اتخاذ نمایند.....
تاریخ: 17-19 دسامبر 2017 محل: بانک جهانی، کابل افغانستان ادامه مطلب...
 
 

تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان واحد های استخبارات مالی کشور افغانستان و کشور اوکراین به امضاء رسید


مبتنی بر حکم ماده سی و یکم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی مرتبط به پولشویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی را با اداره سرویس نظارت بر امور مالی کشور اوکراین .....
...تاریخ: 11 نومبر 2017 محل: ادامه مطلب...
 

تدویر برنامه آموزشی برای مسئولین بخش رعایت و پیروی از قوانین بانکهای تجارتی و نمایندگی بانکهای خارجی در کشور.


به اساس احکام مواد مندرج ماده 18 قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم و ماده 19 مقرره مسئولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه پولشویی و تمویل تروریزم بانک ها مکلف به ارسال گزارش های معاملات مشکوک به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان هستند..
تاریخ: 07 عقرب 1396 محل: کابل, افغانستان ادامه مطلب...
 

اعلامیه گروه اقدامات مالی بین المللی


گروه اقدامات مالی بین المللی (Financial Action Task Force-FATF) یک نهاد بین المللی است که معیارات مبارزه با پول شوئی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی به شمول مبارزه با گسترش سلاح های کشتار جمعی را تعیین و بر اجراآت کشور های که طور مستقیم و یا غیر مستقیم عضویت آن سازمان را دارند نظارت مینماید. گروه متذکره سال سه مرتبه تدویر جلسه نموده و پیشرفت کشور های مختلف در موارد فوق الذکر را مورد بحث قرار داده و به اتفاق آراء تدابیر مقتضی را اتخاذ مینمایند. ...
تاریخ: 6 حوت 1395 ادامه مطلب...
 

تدویر اولین جلسه کمیته هماهنگی رعایت و پیروی از قوانین


مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان اولین جلسه ماهوار کمیته هماهنگی رعایت و پیروی از قوانین را به تاریخ 24 اکتوبر 2016 تحت ریاست آمر عمومی فنتراکا و با عضویت رئیس اتحادیه بانکها، مدیر بخش AML/CFT آمریت نظارت امور ...
تاریخ: 24 اکتوبر 2016 محل: کابل, افغانستان ادامه مطلب...اشتراک رئیس کُل د افغانستان بانک در جلسۀ عمومی گروه اقدامات مالی بین المللی (FATF) و امضای تفاهم نامۀ همکاری بین واحد استخبارات مالی افغانستان و واحد مبارزه با پول شویی (استخبارات مالی) کشور تایوان


محترم خلیل صدیق رئیس کُل دافغانستان بانک و محترم نثاراحمد یوسفزی آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان در جلسۀ عمومی گروه اقدامات مالی بین المللی(FATF) که در شهر پاریس کشور فرانسه تدویر یافته بود اشتراک نموده ...
تاریخ: 16-21 اکتوبر 2016 محل: پاریس , فرانسه ادامه مطلب...روند کنترول انتقالات پول در میدان هوائی بین المللی هرات آغاز گردید


مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان برنامه آموزش عملی و نظری هفت روزه را برای کارمندان مدیریت گمرک میدان هوایی بین المللی هرات، پولیس سرحدی، ریاست امنیت ملی، کمپنی امنیتی اولیف گروپ، ریاست گمرک اسلام قلعه، ریاست گمرک تورغندی، و مسئولین ریاست میدان هوایی هرات از تاریخ 20 الی 26 حمل 1395 برگزار نمود...
تاریخ: 20 الی 26 حمل 1395 محل: هرات, افغانستان ادامه مطلب...روند کنترول انتقالات پول در میدان هوائی بین المللی قندهار آغاز گردید


مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان برنامه آموزش عملی و نظری هفت روزه را برای کارمندان مدیریت گمرک میدان هوایی قندهار، پولیس سرحدی، ریاست امنیت ملی، کمپنی امنیتی اولیف گروپ، غرفۀ دافغانستان بانک و مسئولین ریاست میدان هوایی بین المللی قندهار از تاریخ 11 الی 17 حمل 1395 برگزار نمود...
تاریخ: 11 الی 17 حمل 1395 محل: قندهار, افغانستان ادامه مطلب...
 گزارش سالانه 2018
گزارش سالانه 2017