اخبار و رویداد هاششمین نشست کمیسیون عالی هماهنگی برگزار گردید.


ششمین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم براساس تعدیل حکم ماده 33 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، به روز چهارشنبه مؤرخ 10/02/1444 هـ ق سال روان تحت ریاست محترم عبدالقاهر (حاجی ادریس) سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک با اشتراک نمایندگان ادارات محترم تنفیذ قانون متشکل از وزارت محترم مالیه، وزارت محترم عدلیه، اداره محترم لوی څارنوالی، وزارت محترم امور داخله، وزارت محترم امور خارجه و ریاست محترم عمومی استخبارات در مقر دافغانستان بانک، دایر گردید....................

تاریخ: 10/02/1444 محل: کابل، افغانستان ادامه مطلب...


 گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019