اخبار و رویداد هابرگذاری هفتمین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و سایر جرایم


30 عقرب سال 1402مصادف با 8 جمادی الاول 1445 ، هفتمین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه علیه پول شویی و سایر جرایم مالی در تالار شورای عالی دافغانستان بانک تحت ریاست معاون اول و سرپرست دافغانستان بانک محترم نور احمد آغا با اشتراک مقامات عالی رتبه وزارتخانه های محترم امور خارجه، امور داخله، مالیه، عدلیه، ریاست عمومی استخبارات، ستره محکمه و لوی ریاست نظارت و تطبیق فرامین برگذار گردید......................

تاریخ: 30/08/1402 محل: کابل، افغانستان ادامه مطلب...


برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت کارکنان شعبات رعایت قوانین و عملیات بانکی سه بانک تجارتی کشور تدویر گردید


مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی به منظور بلند بردن سطح آگاهی کارکنان بانک های تجارتی و بلند بردن کیفیت گزارش های معاملات مشکوک و بزرگ نغدی در بانک های کشور، برنامۀ آموزشی تحت عنوان چگونگی ترتیب گزارش های معاملات مشکوک و بزرگ برای کارکنان شعبات رعایت قوانین و عملیات بانکی پشتنی بانک، افغان یونایتد بانک و غضنفر بانک به تاریخ 24/07/1402 در تالار برنامه های آموزشی دافغانستان بانک دایر نمود ......................

تاریخ: 24/07/1402 محل: کابل، افغانستان ادامه مطلب...


کمیته هماهنگی رعایت از قوانین پیرامون مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی تدویر جلسه نمود


نهمین جلسه کمیته هماهنگی رعایت از قوانین پیرامون تطبیق قطعنامه های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد، تشریک مساعی و بهبود همکاری متقابل، تجدید اطلاع رسانی اعضاء کمیته و هماهنگی رعایت از قوانین تدویر یافت.....................

تاریخ: 28/03/1402 محل: کابل، افغانستان ادامه مطلب...


کمیته کاری کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و سایر جرایم تدویر جلسه نمود.


به تأسی از مادۀ سی و چهارم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، دومین مجلس کمیتۀ کاری کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و سایر جرایم باحضور نماینده گان 9 اداره دولتی ذیربط به تاریخ 23 قوس 1401 تحت ریاست محترم جمال ناصر رئوفی رئیس....................

تاریخ: 14/09/1401 محل: کابل، افغانستان ادامه مطلب...

ششمین نشست کمیسیون عالی هماهنگی برگزار گردید.


ششمین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم براساس تعدیل حکم ماده 33 قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، به روز چهارشنبه مؤرخ 10/02/1444 هـ ق سال روان تحت ریاست محترم عبدالقاهر (حاجی ادریس) سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک با اشتراک نمایندگان ادارات محترم تنفیذ قانون متشکل از وزارت محترم مالیه، وزارت محترم عدلیه، اداره محترم لوی څارنوالی، وزارت محترم امور داخله، وزارت محترم امور خارجه و ریاست محترم عمومی استخبارات در مقر دافغانستان بانک، دایر گردید....................

تاریخ: 10/02/1444 محل: کابل، افغانستان ادامه مطلب...


 گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019