دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2016
FATF Reccomandations
FATF Reccomandations


اخبار و رویداد ها

 

اعلامیه گروه اقدامات مالی بین المللی


گروه اقدامات مالی بین المللی (Financial Action Task Force-FATF) یک نهاد بین المللی است که معیارات مبارزه با پول شوئی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی به شمول مبارزه با گسترش سلاح های کشتار جمعی را تعیین و بر اجراآت کشور های که طور مستقیم و یا غیر مستقیم عضویت آن سازمان را دارند نظارت مینماید. گروه متذکره سال سه مرتبه تدویر جلسه نموده و پیشرفت کشور های مختلف در موارد فوق الذکر را مورد بحث قرار داده و به اتفاق آراء تدابیر مقتضی را اتخاذ مینمایند. ...
تاریخ: 6 حوت 1395 ادامه مطلب
 

تدویر اولین جلسه کمیته هماهنگی رعایت و پیروی از قوانین


مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان اولین جلسه ماهوار کمیته هماهنگی رعایت و پیروی از قوانین را به تاریخ 24 اکتوبر 2016 تحت ریاست آمر عمومی فنتراکا و با عضویت رئیس اتحادیه بانکها، مدیر بخش AML/CFT آمریت نظارت امور ...
تاریخ: 24 اکتوبر 2016 محل: کابل, افغانستان ادامه مطلباشتراک رئیس کُل د افغانستان بانک در جلسۀ عمومی گروه اقدامات مالی بین المللی (FATF) و امضای تفاهم نامۀ همکاری بین واحد استخبارات مالی افغانستان و واحد مبارزه با پول شویی (استخبارات مالی) کشور تایوان


محترم خلیل صدیق رئیس کُل دافغانستان بانک و محترم نثاراحمد یوسفزی آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان در جلسۀ عمومی گروه اقدامات مالی بین المللی(FATF) که در شهر پاریس کشور فرانسه تدویر یافته بود اشتراک نموده ...
تاریخ: 16-21 اکتوبر 2016 محل: پاریس , فرانسه ادامه مطلبروند کنترول انتقالات پول در میدان هوائی بین المللی هرات آغاز گردید


مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان برنامه آموزش عملی و نظری هفت روزه را برای کارمندان مدیریت گمرک میدان هوایی بین المللی هرات، پولیس سرحدی، ریاست امنیت ملی، کمپنی امنیتی اولیف گروپ، ریاست گمرک اسلام قلعه، ریاست گمرک تورغندی، و مسئولین ریاست میدان هوایی هرات از تاریخ 20 الی 26 حمل 1395 برگزار نمود...
تاریخ: 20 الی 26 حمل 1395 محل: هرات, افغانستان ادامه مطلبروند کنترول انتقالات پول در میدان هوائی بین المللی قندهار آغاز گردید


مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان برنامه آموزش عملی و نظری هفت روزه را برای کارمندان مدیریت گمرک میدان هوایی قندهار، پولیس سرحدی، ریاست امنیت ملی، کمپنی امنیتی اولیف گروپ، غرفۀ دافغانستان بانک و مسئولین ریاست میدان هوایی بین المللی قندهار از تاریخ 11 الی 17 حمل 1395 برگزار نمود...
تاریخ: 11 الی 17 حمل 1395 محل: قندهار, افغانستان ادامه مطلب
 

back to top