دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2017
FATF Reccomandations
Annaul Report 2016


اخبار و رویداد ها

 

افغانستان پروسه ارزیابی خطرات ملی پول شویی و تمویل تروریزم را آغاز نمود


به اساس سفارش گروه اقدامات مالی مالی بین المللی،"کشور ها باید خطرات را از ناحیه پول شویی و تمویل تروریزم شناسائی، ارزیابی و درک نموده و اقدامات لازمه شامل تعیین یک اداره با صلاحیت و یا میکانیزم مؤثر جهت انسجام اقدامات مطلوب در زمینه ارزیابی خطرات و تعیین منابع در راستای مدیریت و کاهش مؤثر خطرات اتخاذ نمایند.....
تاریخ: 17-19 دسامبر 2017 محل: بانک جهانی، کابل افغانستان ادامه مطلب
 
 

تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان واحد های استخبارات مالی کشور های افغانستان و اوکراین به امضاء رسید


مبتنی بر حکم ماده سی و یکم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی مرتبط به پولشویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی را با اداره سرویس نظارت بر امور مالی کشور اوکراین .....
تاریخ: 11 نومبر 2017 محل: ادامه مطلب
 

تدویر برنامه آموزشی برای مسئولین بخش رعایت و پیروی از قوانین بانکهای تجارتی و نمایندگی بانکهای خارجی در کشور.


به اساس احکام مواد مندرج ماده 18 قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم و ماده 19 مقرره مسئولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه پولشویی و تمویل تروریزم بانک ها مکلف به ارسال گزارش های معاملات مشکوک به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان هستند..
تاریخ: 07 عقرب 1396 محل: کابل, افغانستان ادامه مطلب
 

اعلامیه گروه اقدامات مالی بین المللی


گروه اقدامات مالی بین المللی (Financial Action Task Force-FATF) یک نهاد بین المللی است که معیارات مبارزه با پول شوئی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی به شمول مبارزه با گسترش سلاح های کشتار جمعی را تعیین و بر اجراآت کشور های که طور مستقیم و یا غیر مستقیم عضویت آن سازمان را دارند نظارت مینماید. گروه متذکره سال سه مرتبه تدویر جلسه نموده و پیشرفت کشور های مختلف در موارد فوق الذکر را مورد بحث قرار داده و به اتفاق آراء تدابیر مقتضی را اتخاذ مینمایند. ...
تاریخ: 6 حوت 1395 ادامه مطلب
 

تدویر اولین جلسه کمیته هماهنگی رعایت و پیروی از قوانین


مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان اولین جلسه ماهوار کمیته هماهنگی رعایت و پیروی از قوانین را به تاریخ 24 اکتوبر 2016 تحت ریاست آمر عمومی فنتراکا و با عضویت رئیس اتحادیه بانکها، مدیر بخش AML/CFT آمریت نظارت امور ...
تاریخ: 24 اکتوبر 2016 محل: کابل, افغانستان ادامه مطلباشتراک رئیس کُل د افغانستان بانک در جلسۀ عمومی گروه اقدامات مالی بین المللی (FATF) و امضای تفاهم نامۀ همکاری بین واحد استخبارات مالی افغانستان و واحد مبارزه با پول شویی (استخبارات مالی) کشور تایوان


محترم خلیل صدیق رئیس کُل دافغانستان بانک و محترم نثاراحمد یوسفزی آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان در جلسۀ عمومی گروه اقدامات مالی بین المللی(FATF) که در شهر پاریس کشور فرانسه تدویر یافته بود اشتراک نموده ...
تاریخ: 16-21 اکتوبر 2016 محل: پاریس , فرانسه ادامه مطلبروند کنترول انتقالات پول در میدان هوائی بین المللی هرات آغاز گردید


مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان برنامه آموزش عملی و نظری هفت روزه را برای کارمندان مدیریت گمرک میدان هوایی بین المللی هرات، پولیس سرحدی، ریاست امنیت ملی، کمپنی امنیتی اولیف گروپ، ریاست گمرک اسلام قلعه، ریاست گمرک تورغندی، و مسئولین ریاست میدان هوایی هرات از تاریخ 20 الی 26 حمل 1395 برگزار نمود...
تاریخ: 20 الی 26 حمل 1395 محل: هرات, افغانستان ادامه مطلبروند کنترول انتقالات پول در میدان هوائی بین المللی قندهار آغاز گردید


مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان برنامه آموزش عملی و نظری هفت روزه را برای کارمندان مدیریت گمرک میدان هوایی قندهار، پولیس سرحدی، ریاست امنیت ملی، کمپنی امنیتی اولیف گروپ، غرفۀ دافغانستان بانک و مسئولین ریاست میدان هوایی بین المللی قندهار از تاریخ 11 الی 17 حمل 1395 برگزار نمود...
تاریخ: 11 الی 17 حمل 1395 محل: قندهار, افغانستان ادامه مطلب
 

back to top