سایر قوانین و مقررات

شماره عنوان دانلود
2 قانون اساسی افغانستان دانلود
1 قانون تشکیل و صلاحیت لوی څارنوالی دانلود
3 قانون اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری دانلود
4 قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوۀ قضایۀ جمهوری اسلامی افغانستان دانلود


گزارش سالانه 2017
گزارش سالانه 2016