دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2017
FATF Reccomandations
Annaul Report 2016

فراهم کننده گان خدمات پولی

مبتنی به بخش 4.1 فقرۀ ث مقرره تنظیم فعالیت های فراهم کننده گان خدمات پولی، خدمات پولی عبارت از عرضه خدمات انتقال پول و نقد سازی چک (تبدیل چک به پول نقد) می باشد و به اساس فقره ج فراهم کننده یا عرضه کننده خدمات پولی شخصی است که در ارائه خدمات پولی مشغول میباشد.

بر اساس ماده هفدهم قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم و بخش 6،4 مقرره تنظیم فعالیت های فراهم کننده گان خدمات پولی، تمام فراهم کننده گان خدمات پولی در سطح کشور، مکلف اند تا گزارشهای معاملات نقدی بزرگ که حد آن در مقرره متذکره تعین گردیده است را، مطابق شکلیات و لازمه های کتابهای گزارشدهی و یا به طور آنلاین، در مدت ده روز کاری بعد از ختم هر ماه، به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان ارائه نمایند،

هم چنان بر اساس ماده هجدهم قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم و بخش 6.5 مقرره تنظیم فعالیت های فراهم کننده گان خدمات پولی، تمام فراهم کننده گان خدمات پولی در سطح کشور، مکلف اند تا حد اکثر در خلال سه روز کاری گزارشهای معاملات مشکوک را مطابق شکلیات و لازمه های کتابهای گزارشدهی به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان ارائه بدارند.

قابل ذکر است اینکه به اساس بخش 2.7 فقره ج مقرره تنظیم فعالیت های فراهم کننده گان خدمات پولی تمام عرضه کننده گان خدمات پولی در سطح کشور مکلف به اخذ جواز فعالیت برای ارائه خدمات پولی از دافغانستان بانک میباشند.

back to top