تماس با ما

 آدرس: ابن سینا وات، کابل، افغانستان
  دفاترساحوی: ننگرهار، کندهار، بلخ، کندز، هرات و پکتیا
  آدرس الکترونیکی: info@fintraca.gov.af
  شماره تماس: +93 202106136
  آدرس الکترونیکی: compliance@fintraca.gov.af
  شماره تماس: +93 202106154
  آدرس الکترونیکی: regionaloperations@fintraca.gov.af
  شماره تماس: +93 202106136
  آدرس الکترونیکی: cooperation@fintraca.gov.af
  شماره تماس: +93 202106153
  آدرس الکترونیکی: info@fintraca.gov.af
  آدرس الکترونیکی: reports@fintraca.gov.af
  شماره تماس: +93 202106154


گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019