دری پښتو English
جستجو


Annaul Report 2017
FATF Reccomandations
Annaul Report 2016


تماس با ما

 آدرس: چهارراهی دهمزنگ، تعمیر دافغانستان بانک، کابل – افغانستان
  دفاترساحوی: ننگرهار، کندهار، بلخ، کندز، هرات ، و گردیز
  آدرس الکترونیکی: info@fintraca.gov.af
  شماره تماس: +93 202512973
  آدرس الکترونیکی: compliance@fintraca.gov.af
  شماره تماس: +93 202512689
  آدرس الکترونیکی: regionaloperations@fintraca.gov.af
  شماره تماس: +93 202512974
  آدرس الکترونیکی: cooperation@fintraca.gov.af
  شماره تماس: +93 202512975
  آدرس الکترونیکی: info@fintraca.gov.af
  آدرس الکترونیکی: reports@fintraca.gov.af
  شماره تماس: +93 202512973
back to top