دری پښتو English
جستجو
  • مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (فنتراکا)
  • برنامه آموزشی برای فراهم کننده گان خدمات پولی- کابل- سنبله 1395
  • برنامه آموزشی برای فراهم کننده گان خدمات پولی- کابل- سنبله 1395
  • افتتاح ویب سایت جدید مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان - کابل- میزان 1395
  • امضای تفاهم نامه با واحد استخبارات مالی کشور تایوان - شهر پاریس فرانسه - میزان 1395
1 2 3 4 5
به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان خوش آمدید
مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) مبتنی به قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و براساس معیارات متعارف بین المللی مشخصاً، پیشنهادات گروه کاری اقدامات مالی (Financial Action Task Force) بمنظور جلوگیری از سوء استفاده از سیستم بانکی و مالی کشور برای فعالیت های مرتبط با پولشویی و تمویل تروریزم در سال 2006 در چوکات دافغانستان بانک تأسیس گردید است. بر اساس قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، واحد استخبارات مالی یک نهاد مستقل در فعالیت ها، وظایف و کارکرد های خویش بوده، از جمله استقلالیت کامل در تصامیم، دریافت، تجزیه و تحلیل و انتشار گزارشات معاملات مشکوک و سایر معلومات مربوط به پول شویی، جرایم اصلی و تمویل تروریزم مطابق به احکام قانون می باشد. مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان همگام با ناظرین امور مالی، مراجع تنفیذی و عدلی جهت ایجاد و نگهداری فضای مناسب در شناسایی و مبارزه با فعالیت های پول شویی و تمویل تروریزم تلاش می ورزد.
   لست تعزیرات سازمان ملل متحد


لست قطعنامه 1267 ملل متحد
لست قطعنامه 1988 ملل متحد

مسافران
سفر به داخل ویا خارج از افغانستان

شخصی که کشور جمهوری اسلامی افغانستان را ترک می نماید، نمیتواند پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی یا احجار کریمه به ارزش بیشتر از بیست هزار (۲۰۰۰۰) دالر امریکایی یا معادل آن به سایر اسعار را با خود انتقال دهد یا برای انتقال اقلام مذکور به خارج از کشور از طریق سیستم ...

ادامه مطلب
   اطلاعیه
قطعنامه های 1267 و 1988 شورای امنیت سازمان ملل متحد

ه تأسی از احکام مواد 2 و 11 قانون جلوگیری از تمویل تروریزم، مواد 6 و 7 مقررۀ اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم و قرار صادرۀ شماره 2793 مؤرخ 22/04/1395 ادارۀ محترم لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، اطلاعیۀ ذیل به آگاهی اشخاص، افراد و نهاد های مربوط دولتی و غیر دولتی رسانیده میشود:

ادامه مطلب

back to top