به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان خوش آمدید
مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان (واحد استخبارات مالی) مبتنی به قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و براساس معیارات متعارف بین المللی مشخصاً، پیشنهادات گروه کاری اقدامات مالی (Financial Action Task Force) بمنظور جلوگیری از سوء استفاده از سیستم بانکی و مالی کشور برای فعالیت های مرتبط با پولشویی و تمویل تروریزم در سال 2006 در چوکات دافغانستان بانک تأسیس گردید است. بر اساس قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، واحد استخبارات مالی یک نهاد مستقل در فعالیت ها، وظایف و کارکرد های خویش بوده، از جمله استقلالیت کامل در تصامیم، دریافت، تجزیه و تحلیل و انتشار گزارشات معاملات مشکوک و سایر معلومات مربوط به پول شویی، جرایم اصلی و تمویل تروریزم مطابق به احکام قانون می باشد. مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان همگام با ناظرین امور مالی، مراجع تنفیذی و عدلی جهت ایجاد و نگهداری فضای مناسب در شناسایی و مبارزه با فعالیت های پول شویی و تمویل تروریزم تلاش می ورزد.
اخبار و رویداد ها

کمیتهء نظارت از تطبیق پلان آماده‌گی برای ارزیابی افغانستان نخستین بار تدویر جلسه نمود

 تاریخ: 5 حمل 1399
 محل: کابل ،افغانستانبرنامه آموزشی ارتقای ظرفیت قضات، څارنوالان و کارمندان ارگانهای عدلی و قضائی در رابطه به موضوعات مالی و پولشویی تدویر گردید

 تاریخ:21 حوت 1398
 محل: کابل ،افغانستانبرنامه آموزشی گزارشدهی معاملات مشکوک، معاملات بزرگ و تطبیق لست های تعزیرات به صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی تدویر گردید

 تاریخ:4 حوت 1398
 محل: کابل ،افغانستانسومین جلسۀ کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم برگزار گردید

 تاریخ:29 دلو 1398
 محل: کابل ،افغانستانکمیتۀ کاری کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم برای نخستین بار ایجاد و تدویر جلسه نمود

 تاریخ:27 دلو 1398
 محل: کابل ،افغانستاندیدار های مقدماتی جلسات کمیتۀ کاری و کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم برگزار گردید

 تاریخ: 12-24 دلو 1398
 محل: کابل ،افغانستانآمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان با رئیس اتحادیۀ موسسات مالی کوچک ملاقات نمود

 تاریخ: 23 جدی 1398
 محل: کابل ،افغانستانتفاهم نامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی د افغانستان بانک و اداره لوی څارنوالی به امضأ رسید

 تاریخ: 9 عقرب 1398
 محل: کابل ،افغانستانمعرفی 13 شرکت تجارتی به ریاست عمومی جرایم سنگین وزارت محترم امور داخله و ادارۀ محترم لوی حارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان به مظنونیت جعل اسناد، فرار از پرداخت محصول گمرکی و پول شویی.

 تاریخ: 18 میزان 1398
 محل: کابل،افغانستانتفاهم نامه تبادل اطلاعات مالی میان مرکز تحلیل معاملات وتفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان واحد استخبارات مالی د افغانستان بانک و واحد استخبارات مالی بانک نگارا کشور مالیزیا به امضا رسید

 تاریخ: 28 اسد 1398
 محل: کانبیرا, استرالیا
تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان واحد استخبارات مالی د افغانستان بانک و واحد استخبارات مالی بانک نگارا کشور مالیزیا به امضا رسید

 تاریخ: 24 حمل 1398
 محل: د افغانستان بانک
تفاهم نامه تبادل اطلاعات مالی میان مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی د افغانستان بانک و اداره مبارزه با جرایم اقتصادی څارنوالی عمومی کشور جمهوری ازبکستان به امضأ رسید

 تاریخ: 27 حوت 1397
 محل: سفارت کشور جمهوری ازبکستان
اولین جلسه کمیسیون عالی هماهنگی مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم تدویر یافت

 تاریخ: 7 حوت 1397
 محل: دافغانستان بانک
شرکت های بیمه تحت پوشش گزارش دهی به واحد استخبارات مالی افغانستان قرار گرفت

 محل: کابل افغانستان
مؤسسات پولی الکترونیکی تحت پوشش گزارش دهی به واحد استخبارات مالی افغانستان قرار گرفت

 محل: کابل افغانستان
برنامه آموزشی در مورد کنترول و راپوردهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی

 تاریخ: 10 اسد 1397
 محل: اکادمی گمرکات و مالیات
کمیته هماهنگی رعایت و پیروی از قوانین

 تاریخ: 15 جولای 2018
 محل: اتحادیه بانک های افغانستان
تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان واحد های استخبارات مالی کشور های افغانستان و قزاقستان به امضاء رسید

 تاریخ: 23 می 2018
 محل: نانجینگ چین
رنامه آموزشی در مورد گزارش دهی معاملات مشکوک به کارمندان ریاست امور بیمه ها و شرکت های بیمه تدویر یافت

 تاریخ: 24 ثور 1397
 محل: کابل افغانستانمرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی را با مرکز تحلیل راپورهای معاملات استرالیا به امضاء رسانیدد

 تاریخ: 15 حمل 1397
 محل: کابل افغانستان

تفاهمنامه همکاری پیرامون تبادل اطلاعات مالی میان وزارت امور داخله و د افغانستان بانک به نمائنده گی از مرکز تحلیل معاملات وراپورهای مالی افغانستان به امضاء رسید

 تاریخ: 06 حمل 1397
 محل: کابل افغانستان
مسافران
سفر به داخل و یا خارج از افغانستان؟
شخصی که کشور جمهوری اسلامی افغانستان را ترک می نماید، نمیتواند پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی یا احجار کریمه به ارزش بیشتر از بیست هزار (۲۰,۰۰۰) دالر امریکایی یا معادل آن به سایر اسعار را با خود انتقال دهد یا برای انتقال اقلام مذکور به خارج از کشور از طریق سیستم ...
اطلاعیه
قطعنامه های 1267 و 1988 شورای امنیت سازمان ملل متحد
به تأسی از احکام مواد 2 و 11 قانون جلوگیری از تمویل تروریزم، مواد 6 و 7 مقررۀ اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم و قرار صادرۀ شماره 2793 مؤرخ 22/04/1395 ادارۀ محترم لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، اطلاعیۀ ذیل به آگاهی اشخاص، افراد و نهاد های مربوط دولتی و غیر دولتی رسانیده میشود: