سفر به داخل ویا خارج از افغانستان

ممنوعیت انتقال:

شخصی که کشور جمهوری اسلامی افغانستان را ترک می نماید، نمیتواند پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی یا احجار کریمه به ارزش بیشتر از بیست هزار (۲۰,۰۰۰) دالر امریکایی یا معادل آن به سایر اسعار را با خود انتقال دهد یا برای انتقال اقلام مذکور به خارج از کشور از طریق سیستم های حمل و نقل بار و کالا، ارسال پستی یا سایر روش های انتقالات فزیکی به نحوی از انحاء استفاده نماید.

زیورات زینتی (طلا و سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه) که عرفاً معمول است در مبلغ مجاز محاسبه نشده و اندازه آن، در طرزالعمل توسط وزارت مالیه تنظیم میگردد.


اظهار نامه انتقال پول:

شخصی که داخل و یا کشور جمهوری اسلامی افغانستان را ترک می نماید، پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی یا احجار کریمه به ارزش بیش از ده هزار (۱۰,۰۰۰) دالر امریکایی یا معادل آن به سایر اسعار را با خود داشته باشد یا انتقال اقلام مذکور را از داخل به خارج کشور یا بالعکس آن از طریق سیستم های حمل نقل بار و کالا، ارسال پستی یا سایر روشهای انتقالات سازمان دهی نموده باشد، مکلف است تا اظهار نامه مربوط را خانه پری و به کارمند گمرک تحویل دهد.

انتقال پول، اسعار قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی یا احجار کریمه از خارج به داخل کشور مجاز بوده اداره گمرک از مقدار و هویت حامل آن به ریاست عمومی امنیت ملی و واحد استخبارات مالی، اطلاع می دهد.

کارمند گمرک:

کارمند گمرک مکلف است، اشخاص را که پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه را انتقال میدهند، شناسایی نموده و در صورت ضرورت معلومات مقتضی را در مورد منشاُ و هدف استفاده از اقلام متذکره که اظهار یا کشف گردیده است، کسب نماید.

فورم اظهار نامه:

اظهار نامه پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه در سه نقل ترتیب و بعد از خانه پری یک نقل آن به مسافر، نقل دیگر آن نزد اداره گمرکات و اصل آن به واحد استخبارات مالی در خلال سه روز کاری تسلیم داده میشود.

اظهارات غلط و امتناع از ارائه معلومات:

هرگاه مسافر، اظهارات غلط و گمراه کننده را ارائه یا از ارائه معلومات راجع به اقلام و ارزش اقلام متذکره بیش از ده هزار (۱۰,۰۰۰) دالر امریکایی یا معادل آن به سایر اسعار باشد، در این صورت کارمند گمرک مکلف است اقلام متذکره را ضبط و شخص را جهت حصول اطمینان از دریافت اسناد و مدارک ارتکاب جرم پول شویی یا تمویل تروریزم با رعایت حکم مندرج ماده چهارم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم به اداره څارنوالی معرفی نماید.


برای دریافت اظهار نامه (اینجا را کلیک کنید)

برای دریافت مقرره فوق الذکر (اینجا را کلیک کنید)

گزارش سالانه 2020
گزارش سالانه 2019